crommunicatie

16-04-2018, 11:45 | Lezersnieuws | Aangeleverd website

Van de 100 kinderen in Buurmalsen die de basisschoolleeftijd hebben gaan er 40 in Geldermalsen naar school, het merendeel vanwege geloofsovertuiging. Op dit moment bezoeken 60 leerlingen de basisschool in Buurmalsen. De prognose is dat het aantal leerlingen verder zal dalen waardoor de school te weinig leerlingen heeft om te blijven voortbestaan. Sinds drie jaar worden door de stichting Fluvium en de gemeente Geldermalsen de mogelijkheden onderzocht om te fuseren met de basisschool in Tricht. Pas sinds enkele maanden zijn de inwoners van de dorpen hiervan op de hoogte. Tijdens informatiebijeenkomsten en gesprekken met o.a. de dorpsraad is altijd gesuggereerd dat er nog geen concrete beslissingen waren genomen. De verrassing was dan ook groot toen op 12 april tijdens een ouderavond door Fluvium werd medegedeeld dat met ingang van augustus 2018 de groepen 1 en 2 naar Tricht moeten. In de loop van de volgende schooljaren volgen de andere groepen. Hiermee zijn we voor een voldongen feit geplaatst. Dit betekent dat de school in Buurmalsen gaat sluiten, waardoor er een groot deel van de leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp wegvalt. Er komt nu een haalbaarheidsonderzoek waarbij o.a. gekeken wordt naar een nieuwe locatie voor een nieuwe school waar beide dorpen gebruik van kunnen maken. De gemeente heeft meerdere locaties in gedachten; welke locaties dat zijn wordt echter niet bekend gemaakt. Hoe kun je als betrokken ouder/inwoner meedenken als hier niet open over gecommuniceerd wordt? Burgerparticipatie is een prachtig instrument om de inwoners te betrekken, maar dan wel op basis van open en eerlijke communicatie. Er is immers een gezamenlijk doel: kwalitatief goed onderwijs op een fijne school in de buurt.

Na de samenvoeging van de 3 gemeentes zal er een nieuw gemeentebestuur zijn. De vraag is of er dan ook daadwerkelijk een nieuwe school zal komen. In het “herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal” staat dat de gemeente zich sterk maakt voor een leefbare samenleving van en voor iedereen. Zij wil dit doen door o.a. het in stand houden van de basisscholen in de kernen. De vraag is echter of het zinnig is dat de gemeente zich hier sterk voor maakt, aangezien de beslissing om een school al dan niet in stand te houden volledig bij Fluvium ligt. De gemeente heeft hierbij de regie volledig uit handen gegeven en stelt slechts het geld beschikbaar.

Bezorgde Buurmalsenaren.