• De Plantage.

    Louis van Oort

50 huurhuizen in De Plantage

GELDERMALSEN Sociale huurwoningen in De Plantage, zoals de gemeenteraad wil dat ze er snel komen, staan er op zijn vroegst pas in 2019. Maar dan zijn het er wel 50, en niet zoals eerder het plan was 10. Kleurrijk Wonen en bouwbedrijf Van Wanrooij komen er niet uit, dus hebben B en W de knoop erover doorgehakt.

door Walter Post

In deelplan 2 van cluster 2 zoals het gebied wordt aangeduid, gaat woningcorporatie Kleurrijk Wonen ze bouwen. Eerder zou de corporatie samen met bouwonderneming Van Wanrooij aan de slag gaan, maar die twee komen niet tot een werkbare afspraak. B en W stellen de gemeenteraad dan ook voor de bouwer in dat eerste gebied gewoon koopwoningen te laten neerzetten en het tweede gebied geheel door Kleurrijk Wonen te laten bebouwen. Dat voorkomt namelijk contractbreuk met Van Wanrooij, en dus schadeclaims. Overigens moeten de nieuwe woningen gasloos zijn, een noviteit in het rivierengebied.

De gemeenteraad van 26 september kent een enorme lijst informatieve stukken, en maar weinig echte besluiten. De burgemeester wordt herbenoemd, ze is er alweer zes jaar. En uit de vele bijlagen valt te lezen dat de Belasting Samenwerking Rivierenland dit jaar ruim 100 aanslagen voor reclamebelasting heeft opgelegd. Deze oplegging vloeit voort uit de per 1 januari 2017 door de gemeente Geldermalsen ingevoerde reclamebelasting.

De Omgevingsdienst Rivierenland ODR levert weliswaar goed werk, maar slaagt er niet in dat werk te vergelijken met dat van andere diensten in het land. De gemeenteraden die in de ODR samenwerken, krijgen dus voorlopig geen kengetallen over vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van omgevingsrecht. De ODR gaat onder externe begeleiding een poging doen dergelijke kengetallen vast te stellen en te valideren.

De jaarrekening 2016 van Geldermalsen is door accountant Deloitte goedgekeurd. Wel zijn er onzekerheden bij Wmo en Jeugd op het gebied van Zorg in Natura (ZIN) voor een bedrag van € 837.000 en persoonsgebonden budgetten (PGB) voor een bedrag van € 656.000. Deze bedragen vallen binnen de controletolerantie voor onzekerheden waardoor dit geen invloed heeft op de strekking van de controleverklaring. De totale financiële positie van de gemeente is ten opzichte van 2015 licht verbeterd.

BREEDBAND Om breedband te kunnen realiseren, is er tot eind augustus een interessepeiling gedaan onder inwoners die wonen in de zogeheten witte gebieden. Dat betreft voornamelijk het buitengebied, waar geen snel internet ligt. Het zijn juist ook die gebieden waar de overheid op grond van Europese regelgeving breedband mag aanleggen, omdat in die gebieden sprake

is van marktfalen: kabelaars willen de investering in die gebieden namelijk niet doen. Vorige week is er over de aanleg van breedband in het buitengebied een regionale raadsinformatieavond gehouden. De gemeenten gaan dat samen doen, als ware het een nutsvoorziening. Daarmee is de financiering waarschijnlijk rond, maar keerzijde is dat de deelnemende gemeenten daarmee risicodrager worden van zowel de investering als de exploitatie.

Op dit moment zijn de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten nog niet in beeld: de deelnemers beschikken nog niet over een concept exploitatieplan of een voorlopige begroting. Het regiobestuur wil dat de gemeenteraden in het vierde kwartaal 2017 besluiten hierover nemen. Voor de nieuwe gemeente West Betuwe geldt dat er tussenstappen genomen moeten worden richting de provincie. Al is al wel helder dat de raden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hierin gezamenlijk zullen optrekken komend jaar.

HOTSPOT In de jaarlijkse ranglijst van het vakmedium Logistiek.nl is de Logistieke Hotspot Rivierenland gestegen van plaats 8 naar plaats 4. De jaarrekening van 2016 intussen sloot met verlies van 87.145 euro. Dit bedrag is in mindering gebracht op de reserves. Aandeelhouders en belanghebbenden, gemeenten en bedrijven dus, hebben bekeken hoe de kas kan worden gevuld. De vier regiogemeenten met grote gronduitgifteplannen hebben aangegeven de bijdragen aan de Hotspot niet te willen verhogen. Gemeenten betalen namelijk aan de Hotspot geld voor grond die via die organisatie wordt verkocht. Daar willen ze de Hotspot niet afhankelijk van maken, want ze vinden die verkopen als enige inkomstenbron te ongewis. Dus wordt in regioverband nu bekeken of en hoe de organisatiestructuur en de financiering kan worden veranderd.