• Impressie van de aanbouw

    P.D. van Vliet architect b.n.a., Loosdrecht

Aanbouw Centrumkerk Geldermalsen stap dichterbij

GELDERMALSEN Al meer dan 20 jaar wordt gesproken over een gewenste aanbouw bij de Centrumkerk in Geldermalsen.

Uitbreiding van deze kerk werd, en wordt, wenselijk geacht om de activiteiten die plaatsvinden in Ons Huis en de activiteiten van de jeugd te concentreren op één locatie die bij voorkeur 'droog' te bereiken is vanuit het kerkgebouw. Het gaat om activiteiten als kinderopvang tijdens kerkdiensten, de kindernevendienst, het ouderen- en jongerenwerk, koffie drinken na afloop van de eredienst, catechese, begrafenissen, huwelijken, cursussen, vergaderingen et cetera.

De Centrumkerk beschikt nu niet over passende ruimten en sanitaire voorzieningen die in de huidige tijd gewenst worden om deze activiteiten naar behoren te kunnen laten plaatsvinden.

MONUMENTALE KARAKTER In de afgelopen jaren zijn veel plannen gemaakt, beoordeeld, afgewezen, aangepast en goedgekeurd. Uiteraard is het belangrijk dat de aanbouw past bij het monumentale karakter van het kerkgebouw waarbij het oordeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een belangrijke rol speelt. Uiteindelijk waren alle overheidsinstanties bereid hun medewerking te verlenen, wat door de Gemeenteraad van Geldermalsen op 22 april 2014 werd bekrachtigd.

Na goedkeuring van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente is recentelijk de omgevingsvergunning voor de aanbouw aangevraagd. Als uitvloeisel hiervan werden afgelopen dinsdag diverse contracten tussen de gemeente Geldermalsen en de Hervormde Gemeente ondertekend die nodig zijn voor de uiteindelijke realisatie. De ondertekening vond plaats door burgemeester Miranda de Vries en de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters, de heer De Jong en mevrouw de Groot.

De komende tijd zal de Hervormde Gemeente zich maximaal gaan inspannen om de benodigde resterende financiële middelen bijeen te brengen. Wanneer dat gaat lukken, hoopt de Hervormde Gemeente de aanbouw in de loop van 2019 in gebruik te kunnen nemen, waarmee de gebruiksmogelijkheden van de oude Centrumkerk weer up-to-date zijn.