College en ministerie bereiken akkoord op hoofdlijnen over spoor

GELDERMALSEN Er gaat in de nabije toekomst veel gebeuren op- en rond het spoornet binnen de gemeente Geldermalsen. De afgelopen jaren heeft hierover veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen het gemeentebestuur, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, belangengroeperingen en inwoners en dan in het bijzonder de inwoners van het dorp Tricht die van alle te nemen maatregelen het meest effect zullen ondervinden.

Het college van burgemeester en wethouders is met het ministerie en ProRail tot de conclusie gekomen dat het hele proces van onderzoek, overleg en inspraak nu het stadium heeft bereikt waarin knopen kunnen worden doorgehakt. College en ministerie hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een totaalpakket. Het gaat hierbij om conceptafspraken met het ministerie, waarmee de staatssecretaris en de gemeenteraad nog moeten instemmen. Het totaalpakket bevat de definitieve de uitwerkingsrichting voor de volgende deelprojecten:

Randweg Tricht; onderdoorgang Lingedijk Tricht; onderdoorgang Nieuwsteeg Tricht; aanpak geluidhinder Tricht/Geldermalsen; aanpak trillingshinder Tricht/Geldermalsen; nieuwe transfer NS-station Geldermalsen.

De overeenstemming over het totaalpakket sluit aan bij de nadrukkelijke wens van de gemeenteraad om niet over alle deelprojecten afzonderlijk een oordeel te vellen, maar deze gezamenlijk in hun onderlinge samenhang te kunnen beoordelen.

Niet alle maatregelen zijn binnen dit totaalpakket - het hoofdlijnenakkoord - tot in detail uitgewerkt. Binnen aangegeven randvoorwaarden bestaat voor die uitwerking nog ruimte voor overleg met en inspraak van belangengroeperingen en inwoners. Diezelfde ruimte is er later ook in de formele procedures die op onderdelen nog moeten worden gevolgd. Het college realiseert zich, dat niet iedereen het bij de verschillende deelprojecten voor 100% eens zal kunnen zijn met de afgesproken oplossingsrichting. Het hoofdlijnenakkoord bevat echter een afgewogen totaalpakket waarmee voor wat het college betreft het meest optimale onderhandelingsresultaat voor de gemeente en haar inwoners is bereikt.

BELANGRIJKE DATA Het college houdt donderdag 4 juni, om 20.00 uur, voor inwoners, belangengroeperingen en andere belangstellenden in het gemeentehuis een informatieavond waarin het hoofdlijnenakkoord en de verschillende onderdelen daarvan nader zullen worden toegelicht. Deze toelichting wordt verzorgd door wethouder Ton van Maanen. De avond wordt geleid door burgemeester Miranda de Vries. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier dus niet om een inspraakavond.

Het hoofdlijnenakkoord komt op dinsdag 16 juni aan de orde tijdens een openbare vergadering van de commissie Grondgebied. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Wie dat wil, kan tijdens deze vergadering gebruik maken van het inspreekrecht.

Het college vraagt aan de gemeenteraad om zich tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juli over de inhoud van het hoofdlijnenakkoord uit te spreken. Ook deze vergadering begint om 20.00 uur.

Daarna wordt de staatssecretaris gevraagd de afspraken te bekrachtigen.