College en ondernemers aan de slag met centrum Geldermalsen

Het college van burgemeester en wethouders en ondernemersvereniging 'Gastvrij Geldermalsen' hebben dinsdag 30 augustus aan de gemeenteraad ideeën gepresenteerd die mogelijk een kwaliteitsimpuls zouden kunnen betekenen voor de uitstraling en vitaliteit van het centrum van het dorp Geldermalsen.

Hoe versterken we de kwaliteit van het centrum van Geldermalsen en betrekken we dit dorp meer bij de Linge? Een vraag die zo'n zeven jaar geleden heeft geleid tot het Masterplan Centrum Geldermalsen, dat achteraf gezien te ambitieus was. De markt van bouwen en ontwikkelen stond al op instorten, investeerders toonden weinig interesse en de gemeente had onvoldoende eigen middelen om de uitwerking helemaal zelf op te pakken. Het plan was daarmee niet helemaal van tafel. Zodra zich daartoe kansen voordeden, zijn losse onderdelen daarvan opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de Markt, Achter 't Veer en de Rijksstraatweg, de ontwikkeling van het voormalige Zeshoekgebied en op dit moment de bouw van een nieuwe Coöp-supermarkt aan de Herman Kuijkstraat. Ook het park, grenzend aan de Linge kreeg een flinke opknapbeurt, maar daarmee was de zo gewenste stevige relatie van deze rivier met het centrum zeker nog niet gerealiseerd. Daarnaast blijft de nadrukkelijke wens om het centrum aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, recreëren en winkelen. Dit gecombineerd met het tegengaan van de toenemende leegstand van winkelpanden.

SAMENWERKING College en Ondernemersvereniging 'Gastvrij Geldermalsen' (OGG) zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek en bezig met het voorzichtig verkennen van mogelijkheden. Ieder vanuit een eigen positie en met eigen verantwoordelijkheden, maar tegelijkertijd gemeenschappelijk in het besef dat alleen samenwerking tussen beide partijen en met anderen tot resultaat zal kunnen leiden. Vooralsnog kijkt het college daarbij vooral naar de kwaliteit van het openbaar gebied en heel voorzichtig naar mogelijkheden om in de toekomst de relatie tussen de Linge en het centrum te versterken. OGG concentreert zich op maatregelen die de kwaliteit van het winkelgebied een positieve impuls kunnen geven.

ACHTER 'T VEER Als eigenaar van het parkeerterrein, het park en het terrein rond de jachthaven heeft het gemeentebestuur de positie om serieus te kunnen kijken naar mogelijkheden om deze drie gebieden beter met elkaar te verbinden en aantrekkelijker te maken als verblijfsgebied tussen Linge en winkelcentrum. Gedacht zou kunnen worden aan een meer open gebied rond de jachthaven, een horecafunctie op de grens van jachthaven/park en een aantrekkelijke wandelpromenade. Helaas ontbreken de financiële middelen om dit nu al verder met Watersportvereniging 'Achter 't Veer', het Waterschap en de directe woon/werkomgeving uit te werken. Uitwerken zonder geld op de plank heeft weinig zin en wekt verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden. Het idee wordt echter zeker interessant en kansrijk gevonden. Dat betekent dat college en gemeenteraad het zeker zullen meewegen ten opzichte van andere gewenste projecten op het moment dat de financiële positie van de gemeente daartoe mogelijkheden biedt.

GELDERSESTRAAT De wens om het verblijfsgebied binnen de Geldersestraat een flinke opfrisbeurt te geven, bestaat al langer. Dat vraagt om een goed samenspel tussen ondernemers en gemeente. Voor wat betreft het herinrichten van het openbare gebied heeft de gemeente al het benodigde geld beschikbaar. Dit is dus zeker een actiepunt wat in de nabije toekomst wordt opgepakt.

Ondernemersvereniging 'Gastvrij Geldermalsen' heeft zich aangesloten bij het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Dit platform ondersteunt, adviseert, stimuleert, brengt betrokken partijen bij elkaar en fungeert als aanjager van concrete projecten. Dat doet het op basis van een viertal speerpunten: Identiteit en uitstraling, lokaal samenwerken, de consument centraal, digitalisering en technologie.

Inmiddels heeft er samen met de gemeente een schouw van het centrumgebied plaatsgevonden en is er uitgebreid tijd en energie gestoken in overleg met en draagvlak bij de aangesloten ondernemers.

Door alle partijen wordt onderkend dat actief werk gemaakt zal moeten worden van o.a. een sterke en eenduidige profilering, het tegengaan van leegstand, verbreding van het winkelaanbod en versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat kan op allerlei manieren en het Platform heeft hiervoor inmiddels al een aantal suggesties gedaan. Daarbij is er ook aandacht voor aanpassing van het beleid rond betaald parkeren en het instellen van een Gebieds- en Ondernemersfonds waarmee de financiering van maatregelen mogelijk kan worden gemaakt.

FRUITBELEVING OGG is vooruitlopend op een concreet actieplan gestart met de voorbereiding van het inrichten van het centrum met groen om de Fruitbeleving te kunnen zien en ervaren. In het verlengde daarvan zijn er plannen om een toeristeninformatiepunt te realiseren; bezoekers wegwijs maken in het Fruitleven en de (winkel)omgeving. Het aantrekken van bezoekers vraagt om evenementen met kwaliteit en identiteit. Om die te kunnen garanderen, is een Doe-Platform gestart waarin alle stakeholders uit het centrum kunnen deelnemen om evenementen te organiseren.

Voor het gebied jachthaven en Lingepark zijn de wil en het enthousiasme er en kansen worden gezien. Daarmee alleen kom je er echter niet. Het gaat er nu om of er voldoende serieuze basis is om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit gebied. Het samen met anderen verder uitwerken van de gepresenteerde ideeën kan alleen als er voldoende financiële basis is. De problematiek is omvangrijk en complex en oplossingen zijn niet altijd snel en eenvoudig te realiseren. Dat maakt het aangeven van een concreet tijdpad lastig.