• varikheeselt.nl

Commissie tevreden over rapport rond dijkversterking en rivierverruiming

WAARDENBURG De 'Commissie m.e.r.' heeft de notitie 'kansrijke oplossingsrichtingen' voor de Dijkversterking Tiel-Waardenburg en de Rivierverruiming Varik-Heesselt beoordeeld. Het rapport is volgens de commissie van goede kwaliteit; belangrijke milieuaspecten als hoogwaterveiligheid, landschap en natuur zijn goed in beeld gebracht.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de provincie Gelderland - besluit over het project.

HET PROJECT De provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en de minister van Infrastructuur en Milieu willen de hoogwaterveiligheid van de Waal verbeteren. Daarnaast wil het waterschap ook de dijk Tiel - Waardenburg verbeteren. Hiervoor zijn een aantal kansrijke oplossingen op een rij gezet waarvan de overheden er drie willen gaan kiezen om verder uit te werken.

De Overheden hebben de Commissie gevraagd het rapport 'kansrijke oplossingsrichtingen' te beoordelen. Op basis van onder andere dit advies zal de provincie daarna een milieueffectrapport opstellen voor deze projecten.

HET ADVIES De notitie selecteert uit 19 oplossingen 3 oplossingen die in detail worden uitgewerkt in alternatieven. Dit betreft de alternatieven 'versterken dijken', 'versterken dijken + buitendijkse rivierverruiming' en 'versterking dijken + nevengeul'. De Commissie vindt de notitie van goede kwaliteit en de selectie logisch en goed onderbouwd. Belangrijke milieuaspecten als hoogwaterveiligheid, landschap en natuur zijn goed in beeld gebracht en worden in het vervolg nog verder uitgewerkt.

Het gebied heeft een kenmerkend landschap met daarin beschermde natuurgebieden, zoals de uiterwaarden. Te veel schade aan deze natuur is niet toegestaan. De Commissie vindt het daarom belangrijk dat in het komende milieueffectrapport nog onderzocht wordt om te onderzoeken hoe natuurschade voorkomen kan worden en tegelijkertijd gekeken wordt welke kansen er zijn om de natuur in het gebied verder te ontwikkelen en te versterken.