D66-prominenten naar Tricht in het kader van trillingsproblematiek

TRICHT Op uitnodiging van de gemeenteraadsfractie van D66 Geldermalsen komen D66 Europarlementariër Matthijs van Miltenburg en Gelders D66 Statenlid Rita Braam zaterdag 12 september naar Tricht voor een overleg met onder andere de werkgroep Trilvrij Tricht. Beide politici hebben railvervoer in hun portefeuille. Zij laten zich op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking tot de trillingsproblematiek en de ideeën voor een mogelijke aanpak hiervan. Ook wethouder Ton van Maanen van de gemeente Geldermalsen sluit zich bij dit overleg aan.

Op dit moment worden de plannen voor de spoorverbreding ter hoogte van Tricht door ProRail en het ministerie verder uitgewerkt in een ontwerp Tracébesluit. Op aandringen van actiegroepen uit Tricht en van de gemeenteraad van Geldermalsen wordt in die uitwerking de plaatsing van een trillingswerende wand meegenomen. Deze wordt medegefinancierd door de gemeente. Met deze wand zal naar verwachting de overlast van de door met name goederentreinen veroorzaakte trillingen in het dorp slechts ten dele worden verminderd. Voor de aanpak van trillingsproblematiek door treinverkeer is, in tegenstelling tot geluidshinder, nog weinig wettelijk geregeld. Onderzoek hiernaar staat in de kinderschoenen. De gemeente Geldermalsen investeerde op verzoek van de gemeenteraad als eerste gemeente in Nederland in een onafhankelijk trillingsonderzoek. De uitkomsten hiervan leidden tot veel publiciteit en tot ongerustheid bij diverse partijen omdat deze problematiek niet alleen in Tricht speelt maar in heel Nederland en over de landsgrenzen. Het goederenvervoer per spoor is immers een internationale aangelegenheid. In Nederland zijn de eisen aan nieuwe goederenwagons streng. In veel andere Europese landen worden niet dezelfde eisen gesteld, ook die wagons rijden gezien het internationale karakter van het goederenvervoer wel door Nederland.

Al het bestaande treinmaterieel aanpassen is uitermate kostbaar en zorgt voor verhoging van de vervoersprijs. Maatregelen rondom het spoor, zoals de trillingswerende wand die in Tricht aangelegd wordt, zijn echter ook kostbaar. Bijkomend probleem is dat niet duidelijk is welke oplossingen ook echt afdoende werken. Nader onderzoek hiernaar is dan ook de wens van de gemeenteraad van Geldermalsen die op 1 juli van dit jaar een motie aannam waarin het college van burgemeester en wethouders gevraagd wordt voor blijvende aandacht voor de problematiek van trillingshinder en aandringt op wetenschappelijk onderzoek. Omdat dit een langdurig proces zal zijn drong de raad tevens aan op concrete maatregelen zoals verlaging van de rijsnelheid of beperking van de zwaarte van de treinen. Om dit laatste voor elkaar te krijgen is samenwerking met andere partijen, zoals belangengroepen, andere gemeenten en de provincie van groot belang, zo stelde de gemeenteraad unaniem vast.