• Wethouder Ronald van Meygaarden (l) en Niko Wiendels

    Ab Donker

Dorpsambtenaar naast dorpswethouders Geldermalsen

GELDERMALSEN Wie iets wil voor zijn dorp of wijk, kan bij ons terecht. We maken er geld en menskracht voor vrij. Dat is de boodschap van B en W van Geldermalsen aan zijn inwoners. Dinsdag kreeg de gemeenteraad er een informatiebrief over. In 2017 moeten er 'dorpsambtenaren' zijn.

B en W schrijven de raad: ,,De huidige maatschappij vraagt meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de inwoners, daar willen wij graag ruimte aan. Daarom is Dorps- en wijkgericht werken een belangrijk aandachtspunt binnen ons beleid, we willen concrete voorstellen voorbereiden om de 'dorpsambtenaar' en de aanhangende werkzaamheden operationeel in te voeren in 2017. De maatschappelijke tendens is om inwoners de mogelijkheid te geven om de nodige invloed op de leefomgeving te hebben. Deze behoefte is in de afgelopen maanden gelijk met de discussie over de opvang van vluchtelingen nog meer benadrukt."

De dorpsambtenaren kunnen van verschillende afdelingen komen. Die ambtenaren moeten voldoende bevoegdheden krijgen om ook daadwerkelijk acties te kunnen helpen uitvoeren. Dat vergt vooral binnen de ambtelijke organisatie nog heel wat regelwerk, zo melden B en W. Immers, er is vol bezuinigd en er is eigenlijk geen werktijd over. Een mogelijke oplossing ligt in samenwerken met plaatselijke initiatieven of zelfs integratie van acties binnen een dorp of wijk.

Er gebeurt immer al veel: er zijn dorpsplannen in uitvoering, sportverenigingen onderhouden hun terreinen, Helicon herstelt de heemtuin en vrijwilligers zorgen voor de Dierenweide. En de lijst is nog veel langer. Maar er komt geld voor, beloven de bestuurders, in de begroting van komend jaar. En dat laat het budget voor leefbaarheidsinitiatieven onverlet.

De dorpsambtenaar is niet degene die alle problemen zelf oplost, maar is wel degene die zorgt dat de juiste contacten worden gelegd, dat de juiste personen tijdig antwoord krijgen en dat zijn of haar dorp op geen enkel relevant beleidsveld vergeten wordt. Reguliere zaken blijven op reguliere wijze verlopen: een aanvraag voor een omgevingsvergunning blijft via de Omgevingsdienst Rivierenland lopen en reguliere klachten blijven via het Meldpunt gaan.

De komende maanden wordt de bemensing en budgettering verder uitgewerkt.