• wethouder Govert van Bezooijen

    Wim Timmermans

'Financiele zorgen rond sociaal domein en jeugdzorg minder ernstig dan geschetst'

GELDERMALSEN In de eerste bestuursrapportage 2019 wees het college van B en W in West Betuwe op grote financiële zorgen voor wat betreft de uitvoering van de vele taken binnen het sociaal domein en jeugdzorg. Daarbij werd echter tegelijkertijd de volgende kanttekening geplaatst: ,,Het Kabinet lijkt de gemeenten financieel tegemoet te willen komen. Het is nog onvoldoende duidelijk wat hiervan uiteindelijk de gevolgen voor West Betuwe zullen zijn. De problematiek is te ernstig om rustig de resultaten van het landelijk overleg af te wachten. Waar mogelijk en noodzakelijk kiezen wij daarom voor een proactieve aanpak om met maatregelen binnen het sociaal domein de ons toebedeelde taken binnen de (gemeentelijke) financiële kaders uit te voeren." Onder die maatregelen werd ook verstaan het aanwenden van de gemeentelijke spaarpot om de te verwachten tekorten te dekken.

Kortom, er niet automatisch maar van uitgaan dat het allemaal wel mee zal vallen, maar voorzichtigheidshalve toch maar vast de nodige stappen zetten voor het geval dat. Die nuancering mist wethouder Govert van Bezooijen echter in de verschillende artikelen die over dit onderwerp de afgelopen weken in de media zijn verschenen.

,,We mogen ons als West Betuwe gelukkig prijzen met het feit dat we financieel zo gezond zijn dat we mogelijke tegenvallers op kunnen vangen. Nog gelukkiger zijn we overigens wanneer dat niet nodig blijkt te zijn en dat is nu inderdaad het geval. Het Rijk komt de gemeente tegemoet. We hadden het al een beetje zien aankomen, maar hadden nog geen zekerheid. Vandaar de voorgestelde voorzorgsmaatregelen."

Enkele keren per jaar worden de financiële afspraken tussen Rijk en gemeenten tegen het licht gehouden. Dat leidt veelal op onderdelen tot plussen en minnen en onderaan de streep tot een mee- of tegenvaller voor de gemeenten. Dit proces wordt ook elk voorjaar doorlopen en eindigt dan in de zogenaamde meicirculaire. In de meicirculaire 2019 komt het Rijk de gemeenten op het sociaal domein en jeugdzorg financieel tegemoet. Dit zodanig dat in het geval van West Betuwe de al voorgenomen voorzorgsmaatregelen niet hoeven te worden genomen. De te verwachten tekorten worden voor de komende jaren (t/m 2021) nagenoeg volledig gecompenseerd.

Dat wil niet zeggen dat ook voor de periode daarna alle zorgen zijn verdwenen. Er blijft een noodzaak om, binnen de landelijke kaders, het lokale beleid op het sociale domein en jeugdzorg, kritisch te bezien en waar nodig bij te stellen en nog meer en beter de lokale regierol in te vullen. Om dat mogelijk te maken, moeten de komende jaren binnen de gemeentelijke begroting gefaseerd nog wel financiële middelen worden vrijgemaakt.

De vaststelling van de jaarrekeningen door de gemeenteraad staat overigens gepland voor de raadsvergadering van 25 juni. Nieuwsblad Geldermalsen doet hiervan na afloop verslag op deze website.