• De drie burgemeesters van de fusiegemeenten

    Rita Boer Rookhuiszen

Fusie in 2019: nu al vele besluiten

GELDERMALSEN De komende fusie van Geldermalsen met Lingewaal en Neerijnen leidt nu al tot vaststellen van beleid en opsommen van voornemens. In de commissie Bestuur en Middelen in Geldermalsen van dinsdag passeert de Lange Termijn Agenda met beleid voor de komende maanden en 2018.

door Walter Post

In 2019 is de fusie een feit, maar nu al vallen er besluiten. Zo wordt in 2018 nog een keer de begroting 2019 vastgesteld, al is die al snel niet meer geldend. Eind dat jaar besluit de raad nog over de tarieven van 2019, of die gelden voor de hele nieuwe gemeente vermelden de stukken niet. Tegelijkertijd vindt allerlei ander voorbereidend overleg plaats: maandag al vergadert de raadswerkgroep West Betuwe. Die bekijkt in het vooruit hoe bijvoorbeeld de beheerplannen voor de openbare ruimte van de drie gemeenten op elkaar kunnen worden afgestemd. De politiek wordt dus al vroeg betrokken. Harmonisatie van beleid wordt door de ambtenaren voorbereid, maar de politiek heeft ook wat te zeggen. De raadsleden van de nieuwe gemeente immers moeten beleid gaan vaststellen. Zijn er weinig verschillen, dan kan de verordening van één van de drie gemeenten bindend worden verklaard. Is het erg ingewikkeld, dan is een handig besluit twee jaar na de fusie pas met een nieuwe set verordeningen te komen.

LANGE TERMIJN AGENDA De raadscommissie Bestuur en Middelen neemt dinsdag kennis van de Lange Termijn Agenda. Dit stuk geeft een mooi overzicht van besluiten die de komende maanden en het komend naar nog worden genomen. Zo wordt in december een Starterslening mogelijk gemaakt voor de hele gemeente, niet alleen voor huizen in de Plantage. De algemene plaatselijke verordening wordt in januari veranderd om de aanpak van woonoverlast door luidruchtige of zich anderszins asociaal gedragende buren door de gemeente mogelijk te maken.

GELDERSESTRAAT In dezelfde maand volgt het investeringsbesluit voor vernieuwen van de Geldersestraat in Geldermalsen. Twee maanden later de beslissing of het gebied Hondsgemet Noord bij datzelfde dorp nu wel of niet in exploitatie wordt genomen.

De bezitters van Lingelandjes die zich niet helemaal correct gedragen qua gebruik, kunnen extra controles verwachten: nog deze maand moet er extra geld voor handhaving komen. In januari stelt de gemeenteraad voor de laatste keer de eigen tarieven voor de onroerende zaakbelasting in 2018 vast.

En in het laatste kwartaal van 2018 wordt nog geld uitgetrokken voor vernieuwen van de jachthaven in Geldermalsen en aanpak van het Lingepark. En ook het wat oudere bedrijventerrein Oude Waag/Homburg krijgt op de valreep nog een subsidieverordening voor renovatieplannen.