• Burgemeesters van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

    Neeltje van Triest

Fusie GNL kan, maar wordt wel duur

GELDERMALSEN De ambtenaren van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (GNL) hebben alles onder controle. Dat is de boodschap die uit alle documenten online blijkt. Maar er zijn nog wat akkefietjes voordat de drie gemeenten rond 2018 samengaan: Geldermalsen heeft dure grondexploitatie, Neerijnen moet veel geld in wegonderhoud stoppen en Lingewaal zal, als het zijn in een Manifest vastgelegde plannen realiseert, de ozb moeten verhogen.

door Walter Post

In oktober nemen de gemeenteraden de beslissing: gaan we door en uiteindelijk samen? De neiging is al enige tijd, Geldermalsen als de zwakke schakel te zien. Maar uit de stukken voor de beslissende raadsvergadering van oktober in de drie gemeenten blijkt dat iedereen wel een vlekje heeft.

Ambtenaren van de provincie hebben doorgerekend wat een nieuwe gemeente in aanvang voor gezondheid zal hebben. Dat valt mee: de drie samen staan er niet eens heel slecht voor. Qua schulden ligt GNL straks beneden het gewenste niveau, maar zal hoger zijn dan het Gelderse gemiddelde. De solvabiliteit (vermogenspositie) is onvoldoende, wat betekent dat de gemeente relatief veel vreemd vermogen zal hebben. De provincie zegt hierover: ,,De schuld- en vermogenspositie zijn geen belemmerende factoren voor een nieuw te vormen gemeente. Het is echter wel een aandachtspunt omdat bij een hoge schuld de rentelasten een groot bestanddeel vormen van het reguliere budget, waardoor een gemeente minder flexibel is om te reageren op gewijzigde omstandigheden." De nieuwe gemeente zal een schuld hebben van bijna 96 miljoen euro, bij een jaaromzet van bijna 94 miljoen. De nieuwe gemeente krijgt krap een miljoen euro minder uit het Gemeentefonds.

LINGEWAAL Lingewaal houdt vast aan zijn manifest, een document dat een toekomst voor de gemeente bevat, uitgewerkt in een hele reeks van projecten. De gemeenteraad van Lingewaal wil die uitvoeren en streeft ernaar de projecten zover op gang te hebben richting fusiedatum, dat ze niet meer kunnen worden teruggedraaid. Dat betekent wel dat er een ozb-verhoging van 3,5 procent nodig is. Bijna meteen. Het geheel aan plannen voor dorpen en buitengebied kost uiteindelijk rond de 12 miljoen euro.

Het vlekje van Neerijnen heet wegonderhoud, een post die vanaf 2018 rond de 1,4 miljoen euro per jaar kost. De wethouder die de samnvoeging in portefeuille heeft, maakt zich momenteel geen zorgen: hij rekent op de precariorechten die de komende jaren binnenstromen, nu netbeheerder Liander zijn bezwaar tegen het belasten van leidingen heeft opgegeven. Dat betekent overigens dat die zijn tarieven verhoogt en dat de burger betaalt.

BRAAF Geldermalsen steekt daarbij, met een verwachte uitgave van 149.000 euro per jaar aan vervangen van bomen, maar braaf tegen af. De grondexploitatie, een dure hobby in Geldermalsen, lijkt gemeentebestuurders noch provincie veel zorgen te geven.

Er is echter vooral een organisatorisch risico geconstateerd door de Antea Groep, die in opdracht van GNL de beheerplannen van onroerend goed en openbare ruimte analyseerde: ,,Met name de wezenlijk verschillende bedrijfsvoeringsconcepten van enerzijds de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal (traditionele beheergemeenten) en anderzijds de gemeente Neerijnen (regiegemeente in samenwerking met AVRI) vormen een uitdaging. Deze bedrijfsvoeringconcepten geven een zeer verschillende bedrijfscultuur en laten zich niet zonder meer in elkaar schuiven of integreren. Daarnaast zijn er risico's verbonden aan: de harmonisatie en uniformering van ambitieniveaus met betrekking tot de kwaliteit van de openbare ruimte; de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot sport en spelen, evenals de verschillen in het dienstverleningsniveau op de begraafplaatsen."

En ter geruststelling: inwoners van Neerijnen en Geldermalsen zulen een daling aan heffingen en lasten krijgen, Lingewaal komt straks 9 procent duurder uit.

Label:

Fusie GNL