• Wim Timmermans

Gedoe om Avri-tarieven

NEERIJNEN In politiek Neerijnen en Geldermalsen stond Afvalverwerking Rivierenland (Avri) op de agenda. Officieel ging het over het jaarverslag van 2017 en de begroting van 2019. Maar het door de Avri aangekondigde mogelijk nieuwe tariefsysteem domineerde de debatten.

door Wim Timmermans

De Avri wil de tarieven voor het ophalen van huisvuil in 2019 aanpassen. Het vaste tarief blijft gelijk. De variabele kosten stijgen soms met 265%: het ophalen van bijvoorbeeld een grijze container gaat 18.50 euro per keer kosten. Zo wil de Avri bereiken dat de inwoners het afval beter scheiden. Een definitief besluit over de tarieven moet het Dagelijks Bestuur van de Avri in de tweede helft van dit jaar nemen.

In heel Rivierenland heeft het voornemen van de nieuwe tarieven tot grote ophef geleid. Tegen deze achtergrond bespreekt elke gemeenteraad op dit moment de begroting van de Avri voor 2019 en de jaarrekening, een soort financieel jaarverslag, over 2017. In de discussie wordt echter al volop voorgesorteerd op het besluit over de voorgenomen tarieven, dat later dit jaar moet worden genomen.

De raad van Tiel heeft bijvoorbeeld besloten een schot voor de boeg af te geven door niet in te stemmen met de begroting. Het positief resultaat van de Jaarrekening, 461.000euro, moet wat de raad betreft aan de burger worden terug gegeven. Het nieuwe collegeprogramma van Tiel wil een onderzoek naar de mogelijkheden van nascheiding.

De gemeenteraad van Neerijnen greep de bespreking van de jaarrekening en de begroting van de Avri aan om een signaal af te geven over de tarieven in 2019. Adriaan Hakkert (CDA) diende mede namens de SGP een amendement in: „positief gedrag van onze inwoners moet niet bestraft maar beloond worden. Daarom moet een heroverweging plaats vinden van vaste en variabele kosten, zodanig dat kwetsbare groepen niet onevenredig worden belast." Uitgangspunt is daarbij dat de jaarlijkse lasten per huishouden inderdaad maar met 5 euro per jaar stijgen. Het amendement werd unaniem aangenomen.

In Geldermalsen besprak de commissie Grondgebied de problematiek. Ook daar overheerste ongerustheid. Henk van Heusden (CDA) verwoordde die als volgt: „Wij hebben gekozen voor een systeem dat mensen beloont als ze afval scheiden. We willen geen straffend systeem." Ashly Karsemeijer (D66) was stellig: „Je hebt in Nederland geen recht om gratis van je afval af te komen. Je schaft spullen aan met de verpakking." Henk van Heusden maakt voor de raad van 14 juni een voorstel voor een reactie naar de Avri. Kwetsbare groepen moeten worden ontzien, de communicatie van de Avri moet beter, mensen moeten hulp krijgen bij afvalscheiding. En wellicht dat het overschot uit 2017 wordt ingezet om de gevolgen van de tariefscheiding te beperken.

Later dit jaar komt het Dagelijks Bestuur van de Avri met een definitief voorstel voor de tarieven in 2019. Dat wordt een pittig gevecht met de verschillende gemeenteraden. In het Dagelijks Bestuur van de Avri zit namens elke gemeente één wethouder. Elke gemeente heeft één stem.