• varikheeselt.nl

Geen hoogwatermaatregelen aan overkant, Waalzinnig perplex

VARIK/HEESSELT Het is de vraag die actiegroep Waalzinnig bezighoudt in de aanloop naar een gemeenteraadsvergadering die deze week wordt gedomineerd door een keuze voor drie oplossingsrichtingen voor dijkversterking en rivierverruiming.

Waalzinnig is er niet gerust op en wijst op de onlangs verschenen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Uiterwaarden Wamel Dreumel en Heerewaarden van het projectteam bestaande uit provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Hierin wordt volgens de belangenvereniging uitsluitend gerept over de aanleg van een nevengeul bij Varik en Heesselt, een mogelijke maatregel waartegen Waalzinnig al enkele jaren ten strijde trekt.,,Dat er ook andere keuzes gemaakt zouden kunnen worden, zoals langsgeulen in het stroombed of alleen dijkverhoging en -versterking, daar gaat men aan voorbij", stelt Waalzinnig-woordvoerder Ernest Cartigny.

INTEGRALE AANPAK De actievoerder is met stomheid geslagen dat voor de zuidoever van de Waal tot 2025 geen maatregelen op stapel staan. Wel zijn er voor dit gebied plannen voor natuurontwikkeling die geen waterstandverlaging hoeft op te leveren. Cartigny: "Men gaat doodleuk natuur aanleggen waardoor men aan de andere kant van de rivier, in dezelfde provincie, een geldverslindende en voor inwoners belastende geul moet aanleggen die de veiligheid van de inwoners van Varik en Heesselt volgens experts negatief zal beïnvloeden." Haast cynisch: "De Waal begint bij Lobith en heeft alleen een noordoever. Een heel bijzondere rivier. Wij eisen daarentegen een integrale aanpak. Als er ingrepen buitendijks aan de zuidkant van de Waal noodzakelijk zijn om daarmee een binnendijkse geul (aan de noordkant) te voorkomen, moeten deze ingrepen meegenomen worden in de plannen."

INGENIEUR SPAARGAREN De verontwaardiging over het uitblijven van landschappelijke ingrepen in de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal wordt gedeeld door ingenieur Frank Spaargaren van Expertise Netwerk Veiligheid (ENW). Op de website van Waalzinnig vraagt hij zich af waarom alleen de inwoners van de noordelijke oever de ingrijpende consequenties moeten dragen. ,,Het ontbreekt aan een voor beide oevers samenhangende, integrale en evenwichtige visie."

De gemeenteraad van Neerijnen velt deze week een oordeel over drie oplossingsrichtingen waarvan de door Waalzinnig gehekelde nevengeul er één is. Een tweede mogelijkheid is versterking van de dijken en de derde optie is een combinatie van dijkversterking en de aanleg van geulen in de uiterwaarden.

DUIDELIJKE RICHTLIJNEN De keuze voor één van van de drie wordt volgens Spaargaren bemoeilijkt door het feit dat de aanpak langs de Waal in stukken wordt opgeknipt. Hij vindt het onwenselijk dat hierbij verschillende accenten worden gelegd op aspecten zoals ruimte voor de rivier, de ecologie in de uiterwaarden, binnendijkse landschappelijke waarden en vooral de gevolgen voor bewoners en bedrijven. Als voorbeeld noemt Spaargaren dat er veel nadruk is op de ecologie in de uiterwaarden, maar geen aandacht voor de impact op de binnendijks gelegen landschappelijke structuur. Hij pleit voor duidelijke richtlijnen, bijvoorbeeld een antwoord op de vraag welke waterstandverlaging relevant is, en voor welk doel dit moet gebeuren. Ook vraagt hij zich af of extra kosten tot 500 miljoen euro acceptabel zijn voor ecologie en gebiedsontwikkeling.