• BDUmedia

Geen politiek vuurwerk bij laatste begrotingsraad

GELDERMALSEN Het was niet verrassend dat de begroting 2018 door de gemeenteraad unaniem werd vastgesteld. Hoewel het een historisch besluit was, de laatste gemeentebegroting van een zelfstandig Geldermalsen, bleef politiek vuurwerk uit. Voor de fracties vooral terugkijken in plaats van nieuw beleid voor te stellen.

door Han Helmink

Burgemeester Miranda de Vries, veelvuldig gefeliciteerd met haar voordracht tot burgemeester van Etten Leur, wees erop dat uitgaven boven 25.000 euro mogelijk waren. ,,Maar dan moet dat besluit in het belang zijn van de drie her in te delen gemeenten. Als alle partijen het eens zouden zijn over een dergelijke uitgave dan kan de provincie toestemming geven voor zo'n uitgave."

Overigens uitermate begrijpelijk dat grote uitgaven in het laatste jaar voor de herindeling niet kunnen worden gedaan. De burgemeester: ,,De wet ARHI (Wet Algemene Regels HerIndeling, red.) voorkomt daarmee potverteren. Een gemeente die verdwijnt, zou geneigd zijn snel even grote besluiten door te drukken, die dan weer flinke financiële gevolgen hebben voor de nieuwe gemeente."

De politieke fracties wekten niet de schijn nog snel even wat te willen regelen. Slechts Wim Timmermans (PvdA) wist geen goed raad met de grote reserves in het sociale domein. ,,We hebben de laatste jaren flinke sommen in deze reserves laten vloeien. Eigenlijk een slechte zaak, want dat was geoormerkt geld dat ten goede had moeten komen aan de mensen in de gemeente. Ik begrijp het wel, maar houd er toch geen goed gevoel aan over."

Onttrekken aan de reserves kan alleen als er voor de 'open regelingen' geld nodig is op grond van de bepalingen. Bij een 'open regeling' is geen eindbedrag geformuleerd, maar lopen de kosten op bij de mate waarvan van de regeling gebruik wordt gemaakt. De Vries: "In gevallen van overschrijding mag gebruik worden gemaakt van de reserves. Voor nieuw beleid zijn ze niet bestemd."

STADSE FRATSEN Ed Goossens (Dorpsbelangen) opende de reeks sprekers bij de algemene beschouwingen. Hij keek positief terug op de huidige 'regeerperiode': ,,Elk einde is een nieuw begin. We hebben de laatste jaren flink wat gerealiseerd in onze gemeente. De financiën zijn op orde, maar nog belangrijker de gemeente heeft een socialer gezicht gekregen. Onze uitdaging voor de komende tijd is om het bidboek West Betuwe zo samen te stellen dat de inwoners van alle 26 kernen zich daarin herkennen."

De SGP, bij monde van fractievoorzitter Lourens van Bruchem, nam de raad mee op een vaartocht door de gemeente. Enkele knelpunten zoals de nijpende behoefte aan woningen, het opknappen van het centrum van Geldermalsen en het formuleren van een helder beleid ten aanzien van de vele huisjes aan de Linge legde Van Bruchem zijn collega raadsleden voor. ,,Maar laten we vooral groen en rustig blijven, zonder stadse fratsen", besloot hij.

Henk van Heusden (CDA) zag een beleidsarm maar toch spannend jaar richting West Betuwe. ,,Dienstverlening, duurzaamheid en degelijkheid zijn voor ons de pijlers waar we ons in 2018 op moeten richten. Dicht bij de inwoners met dorpswethouders en dorpsambtenaren. Richten op energieneutraal zijn in 2030. En vooral betrouwbaar, waarbij goed onderbouwde financiën erg belangrijk zijn. Houd het hoofd koel en het hart warm."

DRAAGVLAK Namens de VVD maakte Frank Broedelet zich veel zorgen over de te geringe capaciteit van het ambtelijk apparaat. ,,Veel kom ik de zinsnede in de risicoparagraaf tegen van de te krappe mogelijkheden. Dit mag niet. Ik vind dat dit niet als excuus mag worden gebruikt als zaken blijven liggen. Dan moet daarover met ons gesproken worden."

Jan de Geus hamerde er in zijn betoog op dat de gemeente zeker in het laatste bestaansjaar moest werken aan 'doen'. ,,Binnen de begrotingsgrenzen kan er veel worden gedaan, zeker in relatie tot onze inwoners. Het creëren van draagvlak is essentieel. Ook het uitvoeren van eerder ingediende moties zoals die over de verkeersveiligheid maakt daar onderdeel van uit."

Wim Timmermans (PvdA) schikte zich in de beleidsarme begroting. ,,Maar zorg wel dat iedereen goed in zijn vel zit. Daarbij denk ik aan de nodige preventieve maatregelen. Kijk ook scherp of het kernteam niet te streng is voor onze inwoners."

Leefbaar Geldermalsen pleitte tenslotte bij monde van Jos Rietbergen voor volledige openheid over het samengaan van de gemeenten. ,,Daar bestaat behoefte aan. Open communiceren is daarvoor de oplossing."