• BDUmedia

Geldermalsen terechtgewezen in jeugdhulpzaak

GELDERMALSEN De gemeente Geldermalsen heeft onrechtmatig budget voor de jeugdzorg toegekend aan twee kinderen met ontwikkelingsproblemen. Dat heeft de rechter besloten. Het door de gemeente toegekende bedrag was niet rechtsgeldig en bovendien te weinig om in de hulpvraag te voorzien.

De kinderen hebben begeleiding en logeeropvang nodig vanwege verschillende stoornissen, meldt De Gelderlander. Na een gesprek kreeg het gezin weliswaar budget toegekend, maar veel minder dan zij voor de gewenste hulp nodig hadden. De onenigheid zit hem in de vergoeding voor het aantal logeerweekenden. De familie vroeg budget aan voor in totaal 32 weekenden, maar kreeg van de gemeente ondersteuning voor twintig weekenden. Daarmee heeft het gezin een tekort van meer dan tienduizend euro, aldus het dagblad.

Volgens de rechter is het besluit niet rechtsgeldig en hij kent het gezin de gevraagde bedragen toe totdat er een definitieve beslissing is. De gemeente Geldermalsen heeft aangegeven het besluit over de tarieven na het zomerreces alsnog aan de raad voor te leggen.

RAADSMAIL Als gevolg van de uitspraak heeft de verantwoordelijk wethouder de raadsleden per mail geïnformeerd. ,,Die heeft ons doen schrikken'', zegt D66-fractievoorzitter Jan de Geus in een persbericht van de fractie. ,,Niet zozeer vanwege het feit dat we als gemeente al geruime tijd werken met tarieven die door het college zijn vastgesteld zonder daartoe bevoegd te zijn. Wel dat dit pas door een gang naar de rechter door inwoners die afhankelijk zijn van de gemeente voor zorg duidelijk werd. En nog meer omdat uit de uitspraak van de rechter blijkt dat de kosten zwaarder wegen dan de intentie om de juiste zorg te leveren.''

MAATWERK ,,Regionale standaardbedragen blijken gebaseerd op afspraken met zorginstellingen die de zorg het goedkoopst kunnen aanbieden. Dat is in tegenspraak met het uitgangspunt, vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen, dat er maatwerk dient te worden geleverd'', vervolgt De Geus die aangeeft dat D66 dat in het recente verleden vaker aandacht vroeg voor dit onderwerp. ,,Telkenmale heeft het college ons verzekerd dat bij de indicatiestelling, de toekenning van zorg, maatwerk het uitgangspunt is. Dat inwoners de zorg krijgen die nodig is. Dat niet de prijs bepalend is. De uitspraak van de rechter geeft dus anders aan.''

ANTWOORDEN D66 heeft meteen collegevragen gesteld. De Geus: ,,Wij spreken het college dan ook aan op de in onze ogen onjuiste uitgangspunten die het college op dit moment hanteert bij het toekennen van zorg en het vaststellen van tarieven. En op het ons onjuist informeren hierover. De huidige reactie van het college vinden wij nietszeggend en gaat totaal niet in op het tekort doen aan onze inwoners. Wij hebben het college verzocht te reageren op deze tekortkoming in het aanbieden van passende zorg. Wij veronderstellen namelijk dat in het specifieke geval waarover de Gelderlander verhaalde burgers mondig genoeg zijn geweest maar ook, op basis van eerdergenoemde signalen, dat bij indicaties bij minder mondige inwoners eveneens maatwerk niet en kosten wel leidend waren. Afhankelijk van het antwoord zullen wij ons beraden op vervolgstappen.''