Geluidschermen langs het spoor - besluitvorming later

TRICHT In de toekomst komen er op verschillende plaatsen langs het spoor in Geldermalsen en Tricht geluidschermen. Over wat voor schermen, hoe hoog en waar precies moeten nog definitieve besluiten worden genomen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling de uitgebreide inspraakprocedure rond dit thema in december 2015 af te ronden. Dat is echter niet gelukt omdat door een minder goede verspreiding van alle informatie in met name de directe woonomgeving van het spoor in Geldermalsen (Laageinde/Roozeveld v.d. Venlaan) bewoners niet tijdig op de hoogte waren van de mogelijkheden om hun mening te kunnen laten horen en zich onvoldoende hadden kunnen voorbereiden. Speciaal voor deze woonomgeving is daarom de inspraaktermijn verlengd en zijn er nog aanvullende informatieavonden georganiseerd.

Dit betekent, dat bespreking van de 'Visie geluidschermen Geldermalsen' in de commissie Grondgebied en besluitvorming hierover in de gemeenteraad later zal plaatsvinden dan eerder aangegeven. Aanvankelijk zou dit op 2 februari en 1 maart gebeuren. Binnenkort worden hiervoor nieuwe data bepaald. Dit zal tijdig en breed worden gecommuniceerd, stelt de gemeente.