• Janus Visser/BDU

Gemeente Neerijnen sluit 2014 af met positief resultaat

NEERIJNEN De gemeente Neerijnen sluit het boekjaar 2014 af met een positief resultaat van 1,3 miljoen euro. Van dit bedrag wordt 0,75 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee wordt de vermogenspositie en daarmee het weerstandsvermogen van de gemeente versterkt. Neerijnen is daardoor beter in staat om financiële tegenvallers op te vangen. Het restant van het positief resultaat (550.000 euro) wordt overgeheveld naar 2015 voor taken die in 2014 niet zijn uitgevoerd.

Het college van B en W is tevreden met dit resultaat. Wethouder financiën Jaap Andriesse: ,,Versterking van het weerstandsvermogen is noodzakelijk gezien de risico's en onzekerheden waar de gemeente Neerijnen mee te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn lagere uitkeringen van het Rijk, risico's op het gebied van nieuwe taken in het sociaal domein en de grondexploitatie. Het blijft daarom van belang om een behoedzaam financieel beleid te voeren."

FINANCIËLE MEEVALLERS Van het voorzichtige herstel van de economie profiteerde Neerijnen nog niet in 2014. Wel waren er financiële meevallers. Zo kreeg de gemeente meer geld via de algemene uitkering van het Rijk. Daarnaast is door de verkoop van een aantal panden een lager bedrag nodig in de voorziening onderhoud en kan deze voorziening met € 450.000 verlaagd worden. En tenslotte sluit door een ontvangen subsidie en een btw-voordeel de realisatie van het Kulturhus Ophemert met een positief resultaat van € 430.000.

TERUGBLIK 2014 Na het vertrek van burgemeester Van Hedel heeft de Commissaris van de Koning, na overleg met de Raad, gekozen voor een waarnemend burgemeester. Sinds 1 januari 2014 is Loes van Ruijven- Van Leeuwen waarnemend burgemeester.

2014 was een bijzonder jaar voor de Neerijnense politiek. De gemeenteraadsverkiezingen in maart zorgden voor een verschuiving in de politieke verhoudingen in de raad met als grote nieuwkomer Voor Neerijnen. De partijen SGP, VVD, CDA en PvdA gaan de komende vier jaar de gemeente Neerijnen besturen en hebben hun visie vertaald in het collegeprogramma 2014 - 2018: "Bouwen aan vertrouwen"!

Neerijnen wil zich voorbereiden op de nieuwe verhouding tussen samenleving en overheid. De samenleving wil op veel terreinen dat de overheid niet bepaalt, maar in vertrouwen taken overgeeft en waar nodig ondersteunt. De Raad en het college hebben in 2014 het initiatief genomen om burgerparticipatie verder vorm te geven.

Uiteraard stond 2014 grotendeels in het teken van de transitie binnen het sociale domein. Hierin is de gemeente opgetrokken in regioverband en zijn wij erin geslaagd de zorgcontinuïteit in 2015 te waarborgen. Er zijn met ca.150 aanbieders contracten afgesloten. Ook zijn de sociale teams in het leven geroepen. De voorbereiding heeft veel tijd en menskracht gevraagd, zowel van de gemeente als van de deelnemende partners. Door deze inspanning konden de teams op 1 januari 2015 daadwerkelijk van start.

ANDERE ZAKEN Naast de de transitie is er natuurlijk nog meer opgepakt. Veel hiervan is gebeurd "achter de schermen". De belangrijkste zaken die in 2014 gerealiseerd zijn:

• Het Kulturhus "Burcht van Haeften" in Haaften is in gebruik genomen. De officiële opening was op 8 februari 2014. In het Kulturhus zijn onder andere de basisscholen, gymzaal, bibliotheek en dorpshuis gehuisvest.

• Intergemeentelijke samenwerking. Met de colleges van Geldermalsen en Lingewaal zijn gesprekken gestart over een verkenning van de bestuurlijke toekomst.

• het "Huis Neerijnen", zoals het kasteel oorspronkelijk heette, is na 35 jaar overgedragen aan de stichting "Vrienden der Geldersche Kasteelen". Tegelijk met de overdracht van het Kasteel zijn alle edewerkers gehuisvest in het Kasteel. Dit was mogelijk omdat een groot aantal collega's in dienst zijn getreden van de AVRI en ODR. Zij voeren nu de taken van de gemeente uit vanuit andere locaties.