• TOON

Gemeente West Betuwe gaat taken 'dichtbij' organiseren

GELDERMALSEN Toekomstige De toekomstige gemeente West Betuwe gaat het beheer van de openbare ruimte en vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en strijdig gebruik zelf uitvoeren. Dit betekent dat er taken teruggehaald worden bij AVRI en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Deze keuzes passen in de dienstverleningsvisie van West Betuwe om taken die inwoners en bedrijven direct raken, zelf te organiseren. Zo kan de gemeente snel en flexibel inspelen op onverwachte situaties en naar eigen inzicht de beste oplossing kiezen.

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe.

De taken met betrekking tot beheer openbare ruimte en bouwregelgeving worden op dit moment door de drie gemeenten op verschillende manieren georganiseerd. In een zorgvuldig traject is bekeken hoe deze taken het beste geharmoniseerd kunnen worden, passend bij de ambities van de nieuwe gemeente. Hierbij zijn voor alle taken drie mogelijkheden bekeken: zelf doen, uitbesteden of samendoen (een deel zelf en een deel laten doen). Deze scenario's zijn onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Per scenario zijn de volgende criteria onderzocht: dienstverlening, bestuurlijke sturing, organisatiekracht, financiën en regionale positie.

Zowel de resultaten van dit onderzoek als de zienswijze van het West Betuwe Beraad, het advies van de Bijzondere ondernemingsraad en gesprekken met de betrokken partijen zijn meegenomen in de besluitvorming. ,,De dienstverleningsvisie van West Betuwe heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de uiteindelijke keuzes", aldus Jeroen Staatsen, voorzitter van de stuurgroep West Betuwe. ,,We willen als nieuwe gemeente West Betuwe dicht bij de samenleving staan en dienstverlening op maat aan kunnen bieden." I

Oog voor belangen medewerkers

Nu de keuzes zijn gemaakt, kan gestart worden met de implementatie. Voor ieder taakveld wordt de komende tijd samen met de betrokken partij gewerkt aan een implementatieplan. Uitgangspunt voor alle implementatieplannen is dat er zorgvuldig wordt omgegaan met betrokken medewerkers en dat 2 de ontvlechtingskosten inzichtelijk worden gemaakt. In de implementatieplannen wordt ook uitgewerkt wanneer taakoverdracht gaat plaatsvinden. De implementatieplannen worden teruggekoppeld aan de Bijzondere ondernemingsraad en het West Betuwe Beraad.

Over de fusie West Betuwe

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Hiermee ontstaat een krachtige gemeente die samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties bouwt aan de toekomst. Tijdens het fusieproces tot 1 januari 2019 is de stuurgroep West Betuwe namens de drie colleges bestuurlijk regisseur van de fusie. De stuurgroep wordt gevormd door de drie burgemeesters en een wethouder uit iedere gemeente.