• De drie burgemeesters van de fusiegemeenten

    Rita Boer Rookhuiszen

Gewijzigde agenda West Betuwe Beraad

ASPEREN Maandag 27 november komt het West Betuwe Beraad (WBB), om 20.00 uur, voor haar tweede vergadering bijeen in het gemeentehuis van de gemeente Lingewaal, Raadhuisplein 3, Asperen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kent deze bijeenkomst geen opsplitsing in een formeel en een informeel gedeelte.

Het vergaderstuk ter bespreking/advisering gaat over de voorgenomen besluiten van de stuurgroep met betrekking tot Verbonden Partijen ODR, AVRI en BWB

De stuurgroep West Betuwe heeft een voorgenomen besluit genomen over het wel of niet overhevelen van taken naar de ODR (Omgevingsdienst), AVRI (Afvalverwijdering) en BWB (Bedrijfsvoeringsorganisatie). Dit voorgenomen besluit is in drie voorstellen verwoord en wordt nu aan het West Betuwe Beraad ter bespreking en advisering voorgelegd. Na de reactie vanuit de BOR (bijzondere ondernemingsraad) en de advisering vanuit het WBB neemt de stuurgroep in december 2017 hierover een definitief besluit. Het is noodzakelijk om snel duidelijkheid te krijgen over de afbakening van taken tussen de nieuwe gemeente West Betuwe en deze drie Verbonden Partijen, omdat vanaf januari 2018 gewerkt gaat worden aan de detailstructuur voor de nieuwe organisatie. Wanneer daarvoor taken teruggehaald worden van een verbonden partij, moet de deelname daaraan vóór 1 januari 2018 opgezegd worden.

OPENBAAR De vergaderingen van het West Betuwe Beraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn dus van harte welkom. Data, tijdstippen, locaties en agenda's worden gepubliceerd in de drie gemeentelijke informatierubrieken en op www.gemeentewestbetuwe.nl Op deze website zijn ook de achterliggende stukken te vinden.

Belangstellenden/belanghebbenden kunnen in de vergadering van het West Betuwe Beraad inspreken over onderwerpen die op de agenda staan of andere onderwerpen die het West Betuwe Beraad betreffen.

Spreekrecht houdt in dat insprekers bij aanvang van de vergadering het woord kunnen voeren. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Per vergadering is maximaal 30 minuten spreektijd beschikbaar. Wie wil inspreken moet dit uiterlijk op de dag van de vergadering, vóór 12.00 uur, melden bij de raadsgriffier/secretaris van het West Betuwe Beraad, K.G. Steenbergen, liefst per e-mail:

griffie@neerijnen.nl of telefonisch: 0418 - 656520