• varikheeselt.nl

GS spreken voorkeur uit voor hoogwatergeul Varik-Heesselt

VARIK-HEESSELT Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland spreken hun voorkeur uit voor een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. Bij deze keuze staat veiligheid van inwoners voorop, zo stelt GS, dat zegt dat beide opties - traditionele dijkversterking en dijkversterking met een hoogwatergeul - ruimschoots voldoen aan de wettelijke normen voor waterveiligheid. Eerder gaf de gemeenteraad van Neerijnen aan juist faliekant tegen een hoogwatergeul te zijn.

De optie 'hoogwatergeul' levert daarbij volgens de provincie op lange termijn meer voordelen op dan traditionele dijkversterking. ,,Naast een substantiële waterstandsdaling en robuust watersysteem kan met gebiedsontwikkeling de leefbaarheid in de streek worden vergroot." Voorwaarde is wel dat de geul past in een nationale strategie voor de hele Waal waar rivierverruiming en dijkversterking met elkaar worden gecombineerd. Deze strategie moet nog door het Rijk worden vastgesteld met de Langere Termijn Ambitie Rivieren (LTAR).

De provincie is verantwoordelijk voor ruimtelijk ordening en gebiedsontwikkeling en ziet veel in de voordelen van een hoogwatergeul. Naast een substantiële waterstandsdaling en een robuust watersysteem ontstaan ook kansen om natuur en leefomgeving te ontwikkelen. Mocht de hoogwatergeul er komen, dan wordt deze ingericht als een waterrijk natuurgebied, met natuurlijke graslanden, plassen en rietmoerassen vergelijkbaar met Munnikenland en Rijnstrangen. ,,Het wordt een plek waar je kunt vissen, wandelen en varen. In de nieuwe dorpspolder, midden in deze natuurlijke uiterwaarden wordt het prettig wonen in een kleinschalig, groen landschap met bossen en open weilanden. Met de aanleg van twee bruggen blijven Varik en Heesselt goed bereikbaar. Ook worden de aansluitende wegen verbeterd zodat het verkeer veiliger wordt."

De keuze voor de te nemen maatregelen bij Varik Heesselt staat niet op zichzelf, en is niet los te zien van andere maatregelen voor de Waal en van de LTAR, Lange Termijn Ambitie Rivieren, die nog door het ministerie moet worden vastgesteld. De provincie stelt daarom als voorwaarde dat de minister, vooruitlopend op de vaststelling van de LTAR, duidelijkheid verschaft over hoe Nederland op lange termijn wil omgaan met dijkversterking en rivierverruiming.

STUURGROEP EN PROCES Op 8 februari komt de Stuurgroep 'MIRT-verkenning Varik Heesselt en HWBP-verkenning Tiel-Waardenburg' bij elkaar om een concept-advies te formuleren voor de minister. Deze stuurgroep bestaat uit Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Neerijnen en Tiel en waterschap Rivierenland. Daar zal de provincie haar standpunt inbrengen. Na 8 februari volgt een inspraakronde waarna de Stuurgroep tot een definitief advies komt en dit voor zal leggen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In mei 2018 neemt de minister naar verwachting een zogeheten voorkeursbeslissing.

GS van Gelderland staat hiermee lijnrecht tegenover de gemeente Neerijnen. De gemeenteraad van Neerijnen sloot eind december de hoogwatergeul uit. De consequenties van die geul voor de leefbaarheid in Neerijnen zijn volgens de raad te groot. Bovendien twijfelt de raad aan de veiligheid voor de inwoners van de dorpspolder. Wel zal de raad van Neerijnen na de beslissing van de minister een gebiedsvisie vaststellen. Ook voor een eventuele dorpspolder, als die er komt. Voor die gebiedsvisie zijn in het gebied gesprekken gevoerd met bewoners en belanghebbenden. Vorige week zijn wat eerste ideeën die uit de gesprekken komen informerend aan de raad gepresenteerd.