• Erik de Bruin

Interessante punten in commissie Samenleving

GELDERMALSEN De eerste Raadscommissievergadering die dit jaar op het programma staat in Geldermalsen is de commissie Samenleving op dinsdag 10 januari. De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis. Deze maand is er geen commissie Grondgebied.

De complete agenda's en stukken staan op geldermalsen.nl bij gemeenteraad.

Enkele interessante punten uit de commissie Samenleving zijn:

Nota kunst, cultuur en erfgoed: behouden wat goed is en versterken en vernieuwen

Tijdens de beeldvormende sessie van 24 mei 2016 verzamelden het culturele veld van Geldermalsen en de raadsleden veel informatie over cultuur in onze gemeente. Op basis van deze inbreng is de Nota kunst, cultuur en erfgoed geschreven. Deze nota zorgt voor het behouden van wat al goed is en geeft aandacht aan het verbinden, versterken en vernieuwen.

In de begroting 2017 is voor kunst, cultuur en erfgoed in 10.000 euro beschikbaar en voor de jaren daarna 50.000 euro. De kosten voor de uitbreiding van de combinatiefunctionarissen staan in de begroting als nieuw beleid. De commissie wordt gevraagd positief te adviseren over deze raadsnota.

Zes informatienota's

Met zes informatienota's wordt de commissie geïnformeerd over:

- Regionale beleidsnotitie Wmo-jeugd 2017-2020 Rivierenland. Een lokaal GNL-beleidsplan is in voorbereiding. Besluitvorming is gepland in het 1e kwartaal van 2017.

- Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015. Het onderzoek geeft een score van goed tot zeer goed. Op enkele onderdelen kan de uitvoering van de Wmo verbeteren.

- Nota toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2016. De aangepaste wets- en regelwijziging is verwerkt.

- Evaluatie subsidie maatschappelijke activiteiten.

- Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Gelderland-Zuid. Dit is een uitwerking van de visie Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Gelderland-Zuid 2017-2020. Deze aanpak wordt in 2017 vertaald naar een uitvoeringsagenda met lokale en regionale acties.

- Stand van zaken statushouders