• Foto Rias Immink

 • Foto Rias Immink

 • Ab Donker
 • Sophie van Hogendorp
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker

LIVEBLOG: Raadsvergadering evaluatie azc-perikelen

Om even over half twaalf wordt de vergadering gesloten. De toch nog door menigeen gevreesde rellen zijn uitgebleven. Tot echt vuurwerk wilde het tijdens de vergadering ook niet komen en ondanks wat gejoel en boegeroep bleef het in de zaal ook tamelijk rustig. Er kwam een motie van wantrouwen tegen het college, maar die haalde het niet. Raad en college gaan over tot de orde van de dag.

23.30 u. Op het moment dat duidelijk is dat het college blijft zitten, loopt een deel van de zaal leeg.

23.26 u. Er wordt gestemd over de motie van wantrouwen. De motie haalt het niet, met 16 stemmen tegen en 5 stemmen voor. Het college blijft vooralsnog op haar plaats.

23.25 u. Over motie 3 - de motie van wantrouwen - is hij kort: ,,Die wil ik graag aan u laten."

23.23 u. Ook de motie van de SGP wordt volledig overgenomen..

23.22 u. Motie 1 over het protocol geheimhouding wordt door het college omarmd.

23.20 u. De vergadering is heropen. Wethouder Van Meygaarden geeft zijn visie op de ingediende moties.

23.06 u. De burgemeester schorst de vergadering tot 23.20 uur.

23.05 u. Burgemeester De Vries gaat nog even in op de beschuldiging in de laatste motie dat ze op 29 september zou hebben gezegd dat er in Geldermalsen geen groot azc zou komen. ,,Het betrof destijds geen verzoek om een azc, maar een grootschalige noodopvang. Wij hebben echter geen lege kazernes of grote leegstaande gebouwen. Dus van een grootschalige noodopvang kon en kan geen sprake zijn."

23.04 u. Van Bruchem: ,,Wij vinden dat de houdbaarheid van het college nog lang niet is verstreken."

23.00 u. Hetty van Markenhof (DB) vraagt zich hardop af of het inderdaad Geldermalsens belang is of puur eigenbelang. Rietbergen repliceert: ,,Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten."

22:56 u. Daar is de motie van wantrouwen, die alom verwacht werd. Voorgelezen door Joke van Vrouwerff, gesteund door Leefbaar Geldermalsen en de VVD. Onder meer omdat het college niet heeft geluisterd naar bezwaren van raad en geluiden uit samenleving. College is volgens de partijen onvoldoende geëquipeerd om de voorstellen van de raad uit te voeren. De partijen dragen het college op per direct haar taken neer te leggen, ,,in het belang van Geldermalsen".

22.53 u. Broedelet stelt dat het weinig nut heeft over deze motie na te denken. Omdat gezien het voorgaande vertrouwen in dit college geen optie meer is.

22.46 u. In de SGP-motie staat ook de vraag aan het college ,,voortaan zorg te dragen dat de Gemeenteraad haar volksvertegenwoordigende rol op een normale manier kan invullen, waarbij een redelijke tijdlijn (tenminste 2 maanden tussen voorstel en besluitvorming), openbaarheid en de mogelijkheid van volksvertegenwoordigers om te communiceren en standpunten in te nemen, sleutelwoorden zijn."

Dat lijkt me niet meer dan normaal, zegt Frank Broedelet. ,,Is het zo dat u minder vertrouwen in het college heeft? "

22.42 u. De SGP dient de eerder aangekondigde motie in waarin wordt gevraagd een intensief traject te starten om het vertrouwen tussen bestuur en samenleving te herstellen.

22.40 u. Motie van de VVD, Leefbaar en fractie Van Vrouwerff waarin wordt verzocht om een protocol om zaken rond geheimhouding, beslotenhied en vertrouwelijkheid goed te regelen. ,,De motie is vooral opgesteld omdat we informeel hebben vergaderd en daarbij geheimhouding kregen opgelegd", vul Rita van Leeuwen aan.

22.36 u. Edwin Loeff vraagt of Van Meygaarden het oorpspronkelijke plan nog steeds goed vindt. ,,Anders hadden we het niet naar de Raad gebracht. Het werd echter duidelijk gemaakt dat het te snel, te groot, te kort was. Maar het plan had de mogelijkheden", aldus de wethouder.

22.33 u. Waarom zijn wij zo snel met de zaak aan de slag gegaan? ,,De zaak was urgent. De druk was groot."

Gaan we verdienen aan asielzoekers? ,,Nee. Het is allemaal budgetneutraal. Om het zo in de grondexploitatie toe te passen, zou betekenen dat we minder hoefden te bezuinigen."

22.30 u. Volgende vraag: Klopt het dat deze burgemeester voorstanders heeft geronseld om in te spreken? Van Meygaarden zegt: ,,Ik weet dat u dat niet gedaan heeft." Kort hoongelach uit de zaal.

22.28 u. Op de vraag of er een azc komt op de proeftuinen zegt Van Meygaarden: ,,Dit college heeft geen plannen meer."

22.23 u. Van Meygaarden zegt dat het college niet gelekt heeft. En legt het zojuist geschetste scenario uit hoe het op de site van het Nieuwsblad is gekomen.

22.22 u. ,,Heeft de Commissaris van de Koning gevraagd of we 1500 vluchtelingen willen opvangen? Het antwoord is nee. We gaan kijken of we grootschalige opvang kunnen regelen en daar komen we op terug."

22.20. u. Van Meygaarden vertelt hoe Geldermalsen het verzoek kreeg van de Provincie voor vluchtelingenopvang. Daar hebben we een fout gemaakt en iets uit geleerd.. Als een hogere overheid iets aan ons vraagt, dat we gewoon eens moeten zeggen: Nee.

22.18 u. Wethouder Van Meygaarden begint met het beantwoorden van de vragen.

22.11 u. Jos Rietbergen stelt een dozijn vragen waarbij hij onder meer aankaart dat Nieuwsblad Geldermalsen enkele uren voor het moment dat het nieuws officieel bekend mocht worden gemaakt al een uitgebreid verslag had. De wethouder zal straks echter antwoorden dat dat niets met lekken te maken heeft, maar dat het om een geüpdated bericht gaat waarbij de tijd van het eerste - zeer summiere - bericht niet is aangepast.

22.06 u. Wim Timmermans: ,,Er moet vanuit Den Haag een debat op gang komen over deze problematiek. Maar we moeten ophouden met polariseren. We moeten niet over de ruggen van inwoners ruzie maken."

22:04 u. De Geus zegt stappen te willen nemen naar herstel van vertrouwen. Broedelet onderbreekt hem en zegt dat er vanavond niet vooruitgekeken moet worden, maar het proces moet worden geëvalueerd.

22.00 u. SGP-voorman Van Bruchem blikt vooruit: ,,We moeten dit college zeker een kans geven het vertrouwen te herstellen."

21.54 u. Edwin Loeff kaart in zijn antwoord een voorbeeld aan van het achterhouden van een motie door Goossens om te laten zien dat hij niet te vertrouwen is. ,,En dan moet ik als ik zo'n appje zie hem vertrouwen dat hij iets anders bedoelt? "

21.50 u. Ed Goossens beantwoord de vraag van Frank Broedelt over de beladen term 'Snelle pijnmethodiek' die hij in een What's-App-bericht had gestuurd aan Van Bruchem. ,,De term hadden we gekozen omdat we vonden dat het college een te snelle route had gekozen. Meneer Loeff vatte dat op dat DB het volk een azc door de strot duwt. En dat is totaal misplaatst." Jos Rietbergen noemt Goossens naar aanleiding van deze opmerking 'Pinokkio'.

21.47 u. Buiten is het overigens al een tijdje rustig. Toestanden als van 16 december gaan zich vanavond niet voordoen.

21.44 u. ,,We zijn in een proces geduwd waarmee we allemaal hebben lopen worstelen. Leden die zeiden: Wij zijn niet tegen vluchtelingen maar dit is buitenproportioneel."

21.40 u. Henk van Heusden: ,,Wie shit creëert moet shit oplossen. Ik ben ervoor dat het college de problemen oplost." Om er daarna aan toe te voegen: ,,Ga draagvlak creëren."

21.36 u. Frank Broedelet, die nu op een veel rustiger toon is gaan spreken, zegt in alle kalmte. ,,Het voorstel was onvolledig. Het was financieel niet duidelijk onderbouwd. En heeft u er geen moment bij stilgestaan dat deze onrust zou kunnen ontstaan in de samenleving? Bent u werkelijk zo naïef?"

21.32 u. De SGP dient een motie in waarin wordt gevraagd een intensief traject te starten om het vertrouwen tussen bestuur en samenleving te herstellen en voor de zomer een eerste evaluatiemoment te plannen waarbij uitkomsten van andere onderzoeken en inzicht in het herstel van democratisch vertrouwen worden meegenomen.

21.23 u. Van Bruchem: ,,Een grote groep in de gemeente Geldermalsen denkt nog steeds dat het lekken van het nieuws door een raadslid van een e-mail het enige is dat voor het daadwerkelijke moment van naar buiten komen is geweest. Maar dat is pertinent niet waar." Broedelet reageert dat hij inderdaad die stommiteit had begaan maar dat dat beslist niet het hele proces anders heeft gemaakt. Van Bruchem reageert daarop dat hij dat niet bedoelde, maar geeft een hint dat de firma Bron, die op het Hondsgemet is gevestigd, al wel degelijk van de zaak op de hoogte was gebracht.

21.17 u. Ed Goossens (DB): ,,We moeten kijken in hoeverre we oorlogsslachtoffers kunnen opvangen. Economische vluchtelingen zijn beslist niet welkom."

21.12 u. Johan van den Brink (SGP). ,,Ik ben verdrietig. Om twee redenen. De gemeenteraad heeft zich om redenen van geheimheid niet kunnen uitspreken waar ze voor staat. Daarnaast ben ik verdrietig dat iedereen zijn eigen schijnwaarheid heeft gecreëerd. Ik ben verdrietig dat dat tot dit heeft geleid."

21.09 u. Rita van Leeuwen (VVD) vindt dat er een protocol moet komen waarmee de transparantie van besluitvorming moet worden gewaarborgd.

21.06 u. Inmiddels raken de gemoederen buiten verhit. Politie te paard tegenover schreeuwende protesteerders. Sirenes klinken. In de Lingeborgh zelf heerst echter relatieve rust.

21.01 u. Raadslid Edwin Loeff neemt het woord en zegt dat hij zich onveilig voelt. Als een mantra laat hij deze strofe keer op keer terugkomen. ,,Vanuit de intentie veiligheid te creëren voor anderen is er onveiligheid in de samenleving geslopen. Volstrekt onnodig. College, u bent uw geloofwaardigheid kwijt. Of het nu over de kunstgrasvelden gaat of over de fusie met Neerijnen en Lingenwaal: u bent uw geloofwaardigheid kwijt."

20.58 u. Politie toont zich buiten streng. Op Twitter wordt gezegd dat kinderen die 'vredig bij school stonden' zijn ingesloten en niet weg kunnen.

20.56 u. ,,Het is geen goed idee azc naar Geldermalsen te halen. Nu moet ook het college haar conclusie trekken. Ik ben ervan overtuigd dat college maar ook de raad niet weet wat er onder driekwart van de Geldermalsense bevolking leeft."

20.55 u. ,,Wie heeft nu wie gebeld? Cornielje met Geldermalsen of andersom?"

20.52 u. Joke van Vrouwerff (groep Van Vrouwerff) vraagt zich af waarom in de evaluatie wordt gesteld dat de raad ook geen goede rond heeft gespeeld. ,,De raad is hierin helemaal niet aan het woord geweest."

20.51 u. ,,Leefbaar Geldermalsen is voor opvang van vluchtelingen, maar dan wel in de dorpen en niet geconcentreerd in een azc", aldus Rietbergen.

20.49 u. Jos Rietbergen van Leefbaar Geldermalsen. ,,Breed draagvlak voor opvang van vluchtelingen terecht weggevallen door absurde voorstel van het college."

20.45 u. Timmermans schetst een sfeer van intimidatie waarin niet meer naar argumenten of zelfs maar naar elkaar wordt geluisterd. ,,In Geldermalsen is het gesprek gestopt." Hij sluit af met een oproep de communicatie wederzijds zo snel mogelijk weer aan te gaan en oogst applaus.

20.44 u. Volgens Timmermans was er wel degelijk draagvlak voor opvang van asielzoekers (,,80% van de bewoners"). ,,Dan is het knap dat je dat draagvlak verprutst."

20.42 u. Wim Timmermans (PvdA) vindt het een misser dat de motie van Dorpsbelangen voor de gewraakte vergadering om deze niet door te laten gaan niet was omarmd.

20.39. u. Henk van Heusden van het CDA toont zich tevreden dat het college de verbidning met de burger weer zoekt na de fouten van 16 december. Iedereen verdient een tweede kans.

20.35 u. ,,Zijn wij te klein als gemeente om zoiets aan te kunnen?" stelt De Geus een retorische vraag. ,,Misschien zijn we allen slachtoffer. Zijn we als Geldermalsen niet weerbaar genoeg? Wij zijn ervan overtuigd dat we het als samenleving wél aankunnen."

20.33 u. Jan de Geus (D66) wordt aan het begin van zijn toespraak getrakteerd op boegeroep. De burgemeester maant de zaal andermaal tot stilte.

20.32 u. Stormachtig applaus voor Broedelet na zijn toespraak waarin hij het handelen van het college heeft afgeserveerd.

20.31 u. Er lijkt wat onrust te ontstaan. Buiten is vuurwerk te horen, hoewel er niet heel veel volk op de been lijkt te zijn.

20.30 u. Broedelet geeft toe dat ook VVD 'vanuit emoties' fouten heeft gemaakt.

20.28 u. VVD-voorman Frank Broedelet schetst hoe het proces is verlopen. Hoe het verkeerd heeft kunnen lopen. ,,Wij voelen ons geïntimideerd. Zo'n belangrijke beslissing in zo'n korte tijd is onmogelijk."

20.25 u. Van Bruchem sluit af: ,,Wij hebben vertrouwen in het college. We hebben hier allemaal op een pijnlijke wijze van geleerd."

20.24 u. Tijdens de toespraak van Van Bruchem is er steeds meer gemor en geroezemoes te horen. De burgemeester verzoekt om rust.

20.23 u. ,,Er is te veel in beslotenheid vergaderd. Hierdoor is een beeld ontstaan van stiekemheid."

20.21 u. Lourens van Bruchem (SGP) aan het woord. ,,Wij hebben er hier in Geldermalsen een rommeltje van gemaakt."

20.19 u. Goossens memoreert dat er niet geluisterd werd naar zijn fractie toen deze had voorgesteld de vergadering van 16 december uit te stellen.

20.17 u. Ed Goossens (Dorpsbelangen) neemt het woord. ,,Waarom deze absurde snelheid en gekozen aantal."

20.11 u. Raadslid Johan van den Brink (SGP) stelt voor allen te gaan staan en het Wilhelmus te zingen. Er wordt wat lacherig op gereageerd maar wat aarzelend wordt het toch ingezet. Vanuit de zaal klinkt boegeroep en wordt 'Heiligschennis!' geroepen.

20.09 u. Van eventuele belangenverstrengeling van een Raadslid dat te maken heeft met Vluchtelingewerk is na onderzoek volgens De Vries geen sprake.

20.06 u. ,,We hervatten het gesprek. Vanavond nog met raad en college. Na vanavond met u allen."

20.03 u. De Vries erkent dat het college eerst in gesprek had moeten gaan met belangstellenden en belanghebbenden. ,,Dat spijt ons. Daarvoor bieden wij oprecht onze excuses aan."

20.01 u: Miranda de Vries opent de vergadering in het bijzijn van 21 raadsleden.

19.59 uur: De vergadering waarin de azc-rellen van 16 december geëvalueerd worden, staat op het punt te beginnen. De Lingeborgh is volgegestroomd.

Louis van Oort

@Louisvanoort