• BDU

Neerijnen heeft strak begroot in 2016

NEERIJNEN Neerijnen sluit het boekjaar 2016 af met een positief saldo van 75.000 euro. Dit blijkt uit de voorlopige jaarrekening 2016 die aan de gemeenteraad is aangeboden.

Het beperkte positieve saldo bestaat uit een aantal mee- en tegenvallers. De grootste tegenvaller is dat het verwachte verlies op de bouwgrond van de gemeente bijna 600.000 euro hoger uitvalt. De regering heeft de regels waaraan de gemeenten moeten voldoen met betrekking tot de waardering van de gronden verder aangescherpt. Daarnaast moeten in verband met de veiligheidsnormen van de dijken extra voorzieningen getroffen worden die kostenverhogend zijn. Hierdoor wordt een hoger verlies verwacht.

Tegenover het nadeel op de bouwgrondexploitatie kan een voordeel genoteerd worden op de kosten van Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De kosten voor deze taken zijn in 2016 € 375.000 lager uitgevallen dan de vergoeding die van het Rijk ontvangen is. Daarnaast is uit het gemeentefonds nog een bedrag van ruim € 100.000 meer ontvangen dan begroot.

De wethouder Financiën, Rian Verwoert, is positief over de jaarcijfers 2016 van Neerijnen. ,,Door de strakke begrotingsdiscipline is het saldo 2016 beperkt gebleven en hebben we niet teveel belasting van onze inwoners gevraagd. Desondanks is de vermogenspositie van de gemeente toegenomen en ruim voldoende om de risico's op te kunnen vangen. Neerijnen is een financieel gezonde gemeente."

BEHANDELING IN DE RAAD Het college legt de Jaarrekening 2016 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De behandeling hiervan staat geagendeerd voor de oordeelsvormende raadsvergadering van donderdag 29 juni, aanvang 19.00 uur en voor de besluitvormende raadsvergadering van 6 juli, aanvang 20.00 uur.

De Jaarrekening 2016 van de gemeente Neerijnen en het raadsvoorstel zijn te vinden op de website van de gemeente Neerijnen.

.