• Ziekenhuis Rivierenland

Nieuwe accreditatie Ziekenhuis Rivierenland: VMS

TIEL Ziekenhuis Rivierenland in Tiel beschikt over een nieuwe accreditatie: het Veiligheids Management Systeem, VMS. De voorbereidingen en uitvoering van het programma dat nodig is voor deze accreditatie is in recordtijd uitgevoerd. De Raad van Bestuur is iedereen in huis, en speciaal diegenen die geaudit zijn, zeer erkentelijk voor de grote inzet voorafgaand en tijdens de VMS-accreditatie.

In de zomer van 2016 is Ziekenhuis Rivierenland begonnen met de voorbereidingen van de VMS-accreditatie. Het ziekenhuis is dankzij de inspanningen van velen nu VMS-geaccrediteerd. Een nieuwe accreditatie was nodig omdat de oude certificering, op basis van de eisen die NIAZ landelijk stelt, afliep. Totdat eind 2018 een accreditatie volgens de voorwaarden van Joint Commission International JCI wordt gereikt, geldt het VMS-certificaat. Patiënten en verzekeraars zijn zo verzekerd van goede en veilige zorg.

Inmiddels zijn ze alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het traject voor JCI, maar vanwege het aflopen van de NIAZ-accreditatie, was het doorlopen van het VMS-accreditatietraject een verplicht te nemen stap. Deze maand is de eerste audit, een nulmeting, voor JCI.

Met de komst van een Veiligheids Management Systeem VMS krijgt de ziekenhuisorganisatie handvatten om in de werksituaties risico's te signaleren, verbeteringen door te voeren en beleid vast te leggen, te evalueren en aan te passen. Risicobewustzijn is daardoor verankerd in de dagelijkse praktijk en betekent structureel verminderen en voorkomen van risico's voor patiënten.

Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Certificering is voor ziekenhuizen, naast accreditatie, een manier om de mate waarin de NTA 8009:2011 is toegepast, te laten toetsen. De certificering vindt plaats door een certificerende instantie. Er zijn in de NTA 8009:2011 geen eisen aan de certificerende instantie gesteld, dus men kan iedere erkende toetsende instantie vragen een audit uit te voeren. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is als toezichthouder verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang van implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen. Als het ziekenhuis geaccrediteerd (of gecertificeerd) is, zal de IGZ minder aanleiding zien om het ziekenhuis te bezoeken en de implementatie van het VMS te controleren.