Nieuwjaarstoespraak gemeente Neerijnen

OPHEMERT - Burgemeester Loes H.M. van Ruijven-van Leeuwen hield donderdagavond in Huis Op Hemert de volgende nieuwjaarstoespraak:Hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Neerijnen. Niet zoals vorig jaar in het kasteel van Neerijnen, maar in het Huis op Hemert. Een prachtig Kulturhus dat in 2013 in gebruik is genomen. Fijn dat u er bent en dat we met elkaar het nieuwe jaar kunnen inluiden. Maar eerst wens ik u, mede namens de gemeenteraad, het college en onze medewerkers, in het nieuwe jaar veel voorspoed, gezondheid en succes zowel privé als zakelijk. We staan aan het begin van een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen.Het jaar 2014 hebben we inmiddels al weer een paar dagen achter ons gelaten. Een jaar waarbij een aantal gebeurtenissen ons heeft bezig gehouden, waaronder de vliegramp van de MH 17 in Oekraïne, welke veel verdriet bij nabestaande en vrienden heeft gegeven. Maar er zijn ook grote problemen elders in de wereld, waarbij grote stromen vluchtelingen ontstaan op zoek naar vrede en rust en dan is er ook nog die vreselijke ebola ziekte. Denk verder aan de spanningen in het Midden-Oosten, in Syrie, de opkomst van IS, de Oekraine en Rusland. De wereld is gisteren opgeschrikt door een aanslag in Parijs. De burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam hebben collega burgemeesters opgeroepen steun te betuigen door aan te geven dat een aanslag op een cartoonist\journalist een aanslag is op de vrijheid van meningsuiting. En dat is een aanslag op de vrijheid. En dus op ons allemaal. Daarnaast is het ook een aanslag op de politie. Dat alles is vreselijk, want journalisten en politieagenten zijn juist mensen die in onze samenleving pal staan voor onze vrijheden. Ik wil graag aan deze oproep steun betuigen. Wat mogen wij blij zijn met onze mooie groene, sociale en veilige gemeente die Neerijnen ons biedt. En waar de vraagstukken waar mee wij te maken hebben of op ons af gaan komen overzienbaar zijn. Al mogen wij onze ogen niet sluiten voor hetgeen in de samenleving gebeurt.Onze Koning Willem Alexander ging daar in zijn Kerst toespraak ook op in. Wat mij voorts trof is dat hij aangaf "dat de kracht van Nederland veel meer omvat dan individuele talenten. De kracht zit er in wat we er samen van maken." Deze laatste zin kan naar mijn mening ook heel goed van toepassing zijn op onze mooie gemeente. Laten we kort terugblikken op de jaarwisseling.Van diverse kanten kreeg ik te horen dat de sfeer met de jaarwisseling positief was. Ik ben blij dat de ME niet nodig was. Er waren 9 meldingen van brandjes die door de inzet van de brandweer beheersbaar waren. Een compliment wil ik geven aan degenen die eraan hebben bijgedragen dat de jaarwisseling relatief rustig is verlopen: politie, onze eigen medewerkers en de brandweer. In het bijzonder wil ik hier de brandweer noemen. Onze vrijwilligers die gedurende het gehele jaar paraat staan in geval van brand en hulpverlening waaronder AED. En wat niet vergeten mag worden, mede dankzij de medewerking van het bedrijfsleven krijgen die brandweermensen de ruimte om na alarm het werk neer te leggen en zich ogenblikkelijk naar de kazerne te spoeden.Naast de paraatheid van onze brandweer, wil ik hier toch nog noemen de resultaten die de brandweer, Neerijnen West heeft behaald bij de landelijke finale Vaardigheidstoetsen 112. In Harderwijk deden 298 ploegen aan dit landskampioenschap deel, en dan de tweede plaats winnen is fantastisch. Hulde aan onze brandweer!Wat de politie betreft kan ik melden dat Neerijnen er in 2015 een wijkagent bij krijgt en dat er een steunpunt in onze gemeente wordt ingericht. Het Bureau in Geldermalsen gaat op termijn dicht.Ik kan er niet om heen om ook even terug te blikken op de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart jl.. Voor onze gemeente was er een aantal wijzigingen te zien. Van 8 politieke partijen in de vorige periode naar 6 partijen nu. Een flink deel van de raadsleden nam afscheid en nieuwe leden namen op de opengevallen zetels plaats. De intentie om het algemeen belang van de gemeente Neerijnen te dienen is aanwezig. Ik heb daar alle vertrouwen in. De gemeenteraad heeft het initiatief genomen om inwoners, maatschappelijke organisaties e.a. meer aan de voorkant van nog te ontwikkelen beleid te willen betrekken en de raad heeft de wens te kennen gegeven hiervoor de werkwijze van de raad aan te willen passen. Een werkgroep vanuit de raad is hier al actief mee bezig. Dezelfde intentie is er ook bij college en ambtelijke organisatie. Daartoe is de nota burgerparticipatie aan de raad aangeboden.Betrekken doe je ook door goed te communiceren. Dit gebeurt via internet en in beperkte mate via de papieren media. Ook in onze gemeente. Wereldwijd staat Nederland in de top wat betreft het aantal internetaansluitingen. Maar betekent dat dat dienstverlening, contact met klanten via de digitale weg de norm is geworden? Of zorgen we ervoor dat er ook nog een alternatief is voor mensen die iets anders willen, of niet kunnen?Ik weet niet welke beelden bij u leven als het gaat om de economische vooruitzichten. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau denkt 72% van de Nederlanders positief over de economie in 2015; anderen zijn wat minder positief. Inderdaad de huizenmarkt trekt iets aan. Ik noem de realisatie van 16 seniorenwoningen in Haaften, de start van Molenblok in Varik, en de start dit jaar van de 2e fase woningbouw Klingelenberg in Tuil, de realisatie van de nieuwe basisschool in Tuil en particulieren geven wat meer uit. Maar er verliezen ook nog steeds mensen hun baan, in de zorg moet op aandringen van het kabinet bezuinigd worden en er zijn nog steeds voedselbanken noodzakelijk. We moeten ons dus niet te snel rijk rekenen. Van belang blijft dat de zwaksten in onze samenleving die steun krijgt die ze daadwerkelijk toekomt.Onze ondernemers doen het goed. Het bestemmingsplan bedrijventerreinen is op orde gebracht en het bestemmingsplan buitengebied is door de raad vastgesteld. Voor enkele fruittelers in onze gemeente was 2014 niet zo'n goed jaar. Dat lag niet aan het weer, of aan de kwaliteit van de oogst, maar meer aan het importverbod door Rusland. Laten we hopen dat dit van tijdelijke aard is. Positief is dat enkele fruittelers niet bij de pakken neer zijn gaan zitten maar inmiddels andere afzetgebieden hebben gevonden. Of, door middel van een slimme zet via een ander land toch aan Rusland leveren. Tja, ondernemers zijn niet altijd voor een gat te vangen en dat vind ik zeer positief. Ik hoop voor hen natuurlijk dat ze dit jaar ook beetje de wind mee mogen krijgen. Dames en heren, wat kan ik nog meer zeggen. Wij kunnen in 2014 terug kijken op een geslaagd werkbezoek van de Commissaris van de Koning in Gelderland, de heer Cornielje. Hij was natuurlijk geïnteresseerd in de vorderingen van het gemeentebestuur, zowel raad als college. Maar ook de bestuurlijke samenwerking in de regio kwam aan de orde. Ik hoef u nauwelijks uit te leggen wat er momenteel in gemeenteland aan de hand is. Regelmatig staan de kranten bol van lat-relaties, flirts, verlovingen, voorgenomen huwelijken of andere vormen van samenleving tussen gemeenten. Maar zoals dat in het gewone leven tussen mensen ook het geval is, gaan verkeringen uit, worden nieuwe relaties aangegaan, maar leiden sommige verlovingen ook daadwerkelijk tot een huwelijk tussen gemeenten. Ik kan u gerust stellen: getrouwd wordt er nog niet, maar geflirt wordt er zeker.Voor onze gemeente liggen er kansen dicht bij huis. Onze beide buurgemeenten Lingewaal en Geldermalsen zijn, om nog maar even in beeldspraak door te gaan, al partners op verschillende terreinen en zouden best kandidaten kunnen zijn om op termijn een samenwerkings- of samenlevingscontract mee te sluiten. Of het ook daadwerkelijk tot een verkering of misschien wel tot een huwelijk komt, is nog niet te zeggen. Hoe het ook wordt; ik kan u met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vertellen dat er geen kinderen geboren zullen worden. Maar ja, je weet maar nooit. De wonderen zijn de wereld nog niet uit!Met behulp van provinciale subsidies is een aantal zaken gerealiseerd zoals het Kulturhus de Burcht van Haeften en subsidie voor isolatiemaatregelen voor woningen. Dat brengt mij ook bij een tweetal verkiezingen die dit jaar tegelijkertijd worden georganiseerd. Die van de provinciale staten en de waterschapsverkiezingen op 18 maart a.s.. We zitten inmiddels in het jaar 2015. Een jaar met grote uitdagingen. De eerste uitdaging heb ik zoeven al geschetst: de keuze voor verder onderzoek naar ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. Maar er zijn meer uitdagingen.Op financieel gebied is er de uitdaging om een goed financieel perspectief te realiseren. Veel ruimte is er niet, dus er moeten keuzes worden gemaakt. Het is belangrijk dat dit niet alleen door de politiek, maar ook door organisaties, ondernemers en inwoners wordt gedaan. Ik denk hierbij aan het uitwerken van een gezamenlijke toekomstvisie, die als basis voor de toekomst kan gaan gelden. Hoe groter het draagvlak voor deze visie, des te gemakkelijker wordt het voor de raad om besluiten te nemen.Door overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten, gepaard gaande met een reductie op bestaande budgetten, is het de taak aan de gemeenten om adequaat beleid te voeren. Denk aan jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurige zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden we al, maar nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het niet alleen redden. Een stevige opgave, maar we gaan ervoor. Ook deze opgave is een voorbeeld waarbij de gemeente het niet alleen kan redden. We moeten samen met u, organisaties, bedrijfsleven en onze inwoners de handen ineen slaan. Ik noem weer het woord "samen"(uit de Kersttoespraak van de Koning).Samen was Neerijnen ook actief voor de actie Samenloop voor hoop. Maar liefst 25 teams uit onze gemeente deden mee en wandelden mee met een geweldige opbrengst van ruim Euro 55.000 voor het KWF. En wat te denken van de actie Oranje Linten op 5 mei jl.. Dit jaar herdenken en vieren wij dat het 70 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. Ook daar zal aandacht aan besteed worden. Om met de woorden van de Koning te eindigen. De kracht zit erin wat wij er samen van maken. Daar wil ik graag op toosten