• LinkedIn

Nieuwjaarstoespraak Harry de Vries: 'Het gesproken woord geldt'

HAAFTEN In de Burcht van Haeften sprak de nieuwe waarnemend burgemeester van Neerijnen donderdag 7 januari tijdens zijn nieuwjaarstoespraak onder meer over de schade in de nieuwjaarsnacht, de samenwerking met Geldermalsen en Lingewaal en zijn positie als 'waarnemend' burgemeester.

Zijn speech, die als titel heeft 'Het gesproken woord geldt', is hieronder integraal weergegeven.

Nieuwjaarstoespraak Neerijnen 2016

Dames en heren, WELKOM! Fijn dat u gekomen bent! Namens de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie van de gemeente Neerijnen mag ik, als nieuwbakken waarnemend….maar daarover straks meer….burgemeester, u, als betrokken burger van onze gemeente hartelijk welkom heten op deze Nieuwjaarsreceptie 2016 in het Kulturhus van Haaften.Ook van harte welkom natuurlijk alle vertegenwoordigers van de politieke partijen, verenigingen, bedrijven en natuurlijk ook "onze buren" vanuit de omliggende gemeenten. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en het spreekwoord gaat nog steeds op "beter een goede buur dan een verre vriend…."

Het is goed om dit moment met elkaar te delen : terugkijken op wat is geweest en vooruitzien naar dat wat komt. Maar het is ook goed om in zo'n kantelmoment van de tijd mensen te bedanken.

Ik wil dat ook graag doen.

Allereerst wil ik mijn voorgangster, Loes van Ruijven, bedanken voor alles wat zij de afgelopen 2 jaren voor Neerijnen gedaan heeft, hoe zij haar betrokkenheid bij het wel en wee van onze samenleving heeft getoond. In mijn beleving is zij ook mede bruggenbouwer geweest en zal dat blijven zijn bij de groeiende samenwerking tussen G(eldermalsen) - L(ingewaal) -N(eerijnen).

En in het kader van die samenwerking wil ik ook mijn collega, Miranda de Vries van Geldermalsen, overigens geen familie, van harte feliciteren met haar verjaardag !

Een woord van dank wil ik ook brengen aan de brandweer- en politiemensen voor hun grote inzet rond de jaarwisseling. Zij zijn altijd nodig, maar zeker rond het feestgedruis van oud en nieuw is hun inzet onmisbaar. Daarbij gaat het niet alleen om het blussen van grotere en kleine brandjes, maar ook om een balans aan te brengen tussen enerzijds het feestgedruis, dat bij oud en nieuw hoort, en anderzijds wanneer dat feestgedruis grenzen overschrijdt.

Wanneer het eigenlijk ten koste van anderen dreigt te gaan, namelijk wanneer het de vrijheid van anderen inperkt, doordat auto's en omstanders worden belaagd door flessen en vuurwerk. Wanneer er niet alleen materiële schade is die overigens ook aanzienlijk is, nl rond de 13500 euro, maar ook immateriële schade optreedt, zoals ik uit eigen waarneming heb kunnen constateren. Op Nieuwjaarsdag ben ik bij enkele oudere mensen die 's nachts geëvacueerd moesten worden t.g.v. het waarschijnlijk door vuurwerk ontstane gaslek in Waardenburg op bezoek geweest. De angst en zorg die deze inwoners moeten doorstaan geeft aan dat soms de balans van het feest wel wat zoek is, terwijl ik iedereen, maar dan ook iedereen zijn feestje van harte gun.

Ik zei het al….ik sta hier als nieuwbakken waarnemend burgemeester. Harry de Vries, 59 jaar, wonend in Nijmegen tezamen met Stella, hier aanwezig en vader van 3 fantastische kinderen van wie mijn oudste zoon David ook hier aanwezig is en ja, het hoogtepunt van 2015 was voor mij de geboorte op 22 december van mijn eerste kleinkind, Sophie ! Een pracht kleindochter!

Iemand vroeg zich op internet af "wanneer krijgen we weer eens een echte…." of anders verwoord werd het in de organisatie toen iemand zei "dit is de 7e burgemeester in 15 jaar "….Deze terechte reacties vragen om een antwoord.

Bij waarnemend of een waarnemer kun je denken aan iemand die van afstand (in dit geval Nijmegen) een beetje toekijkt hoe het er in Neerijnen aan toe gaat, echter het is mijn streven u aan te tonen in de tijd die mij gegeven wordt in Neerijnen dat dit voor mij niet opgaat. Ik ben geen toeschouwer, maar deelnemer. Ik wil actief meedoen en zal mijn steentje bijdragen aan het wel en wee van deze mooie gemeente.

Want dat is het! Een kleine maar mooie gemeente, die staat voor haar taken. Het afgelopen jaar werden de zorgtaken (jeugdzorg, werk en welzijn, participatiewet) door het rijk aan de gemeenten overgedragen en wij mogen constateren dat het ondanks alle veranderingen goed gegaan is. Ik ben blij voor de mensen die zorg nodig hebben en ik wil mijn erkentelijkheid uitspreken aan de medewerkers van onze gemeente.

Een andere taak die door Neerijnen met voortvarendheid is uitgevoerd is de realisatie van de huisvesting voor statushouders. Mensen die in Nederland mogen blijven, de aan alle gemeenten opgelegde taakstelling is vaak een zorg voor gemeenten. Neerijnen heeft de taakstelling voor 2015 ruimschoots gehaald en staat zelfs in de TOP 10 van Nederlandse gemeenten. En ook voor de eerste helft van 2016 hebben wij de taakstelling al bijna gerealiseerd. Het gaat om tientallen personen en natuurlijk kun je zeggen "dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat", maar als iedere gemeente zo zijn steentje bijdraagt, wordt een grote maatschappelijke zorg gezamenlijk opgelost.

Maar ook in de nabije toekomst staan er voor ons, als bescheiden gemeente qua omvang, grote zaken op de agenda…ik noem u er een paar ! De aanleg van de Zuidboog van de Betuwelijn, de verdubbeling van het spoor van Den Bosch naar Utrecht, de dijkverzwaring tussen Tiel en Gorinchem, waarbij het zwaartepunt ligt bij de bypass Varik- Heeselt, de ontwikkelingen rond de A2 en A15 en de ruimtelijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld Haaften.

Zijn dat problemen, bedreigingen? Neen, dames en heren, dat zie ik als kansen voor onze gemeente! Het gaat erom het mooie, unieke karakter van Neerijnen te bewaren, maar ook de kansen die zich voordoen te pakken. En het is goed als Neerijnen zijn eigen sterke punten en de kansen voor de gemeente in beeld brengt en er richting de samenwerking met Geldermalsen en Lingewaal iets concreets mee doet. Laten we maar een beetje durf tonen! We hoeven ons niet groter voor te doen dan we zijn, maar zeker ook niet kleiner voor te doen! Politiek die initiatief neemt, positief kritisch met elkaar bouwt spreekt tot de verbeelding!

Daar wil ik mij voor inzetten! Samen met de leden van de gemeenteraad die het komende jaar voor meer belangrijke beslissingen komen te staan. Immers in het komend jaar wordt van hen verwacht dat zij een besluit nemen o.a. over de toekomstige samenwerking van Geldermalsen - Lingewaal en Neerijnen, een samenwerking die kansen biedt.

En ik wil samen met de raad en het college zoeken naar de mogelijkheden om u als inwoner van Neerijnen te betrekken bij deze besluitvorming.

Ik nodig u uit mee te denken, mee te praten, kortom mee te doen, met uw kennis, uw opvattingen en ervaringen. Iedereen draagt zo zijn of haar steentje bij aan het Neerijnen van 2016!

Damens en heren, als burgemeester wil ik graag middenin de samenleving staan en echt contact met u hebben en elkaar zo leren kennen, de basis om aan vertrouwen te werken en dat vertrouwen ook te verdienen.

Ik neem het initiatief om eind januari te starten met een tour door alle 11 kernen van Neerijnen. Ik wil dan wekelijks een dag in een kern doorbrengen. U kunt het zien als een start om de desbetreffende kern en vooral u te leren kennen en mijzelf te laten kennen, tijd nemen voor elkaar, maar daar wil ik het niet bij laten. Ik wil proberen benaderbaar, toegankelijk voor u te zijn en hoop dat we zo een goede tijd met elkaar mogen doorbrengen.Dames en heren. Vandaag is het 7 januari 2016….en vandaag precies 1 jaar geleden stond de tijd even stil toen in Parijs een aanslag werd gepleegd op de redactie van Charlie Hebdo. Een schok ging door onze vrije wereld. Een aanslag op het vrije woord, op de vrijheid van meningsuiting.

Dat wat zo geworteld zit in onze westerse maatschappij, wat een fundament voor onze samenleving, ons samen - leven is, werd aangevallen door een terreurdaad.

Onze wereld veranderde! In andere delen van de wereld was men hier al aan gewend. Zo ver is het helaas al gekomen, omdat daar wekelijk, soms dagelijks aanslagen plaatsvinden op onschuldige mensen.Maar die aanslag op de vrijheid van meningsuiting, bij ons vastgelegd in artikel 7 van onze grondwet. Het fundament waarop wij een democratische rechtstaat hebben gebouwd, waarin wij geworteld zijn als samenleving. En dus was deze aanslag gericht op dat fundament van onze maatschappij.

Angst en onzekerheid werden in 2015 in toenemende mate een onderdeel van ons leven. Terwijl juist fundamenten bedoeld zijn om mensen zekerheid en vertrouwen te bieden.

Tussen 7 januari 2015 en eind 2015 gebeurde nog veel meer dat het gevoel van angst en onzekerheid alleen maar meer voeding gaf. Aanslagen op een restaurant, een theater, een vol voetbalstadion, een vliegtuig.Dreiging op vele plaatsen, toenemend geweld. De verwoestingen van IS, met als gevolg de stromen van honderdduizenden mensen op de vlucht, ….op zoek naar vrijheid in onze vrije wereld! Die wereld van de vrijheid van meningsuiting! En dat staat dan ook op gespannen voet met de wijze waarop inwoners en anderen meenden zich te moeten uiten in buurgemeente Geldermalsen. Niets rechtvaardigt het gebruik van fysiek en verbaal geweld en intimidatie!

In dat alles staan wij, ook in ons mooie Neerijnen voor een grote uitdaging. Wij mogen de signalen niet negeren, eigenlijk moeten wij zorgen dat mensen niet te snel kunnen zeggen "wij zijn of worden niet gehoord". Wij moeten de vrijheid in al zijn aspecten niet laten provoceren, want het is een groot goed en alleen in die geborgde vrijheid als fundament voor het bestaan kunnen mensen van hier en elders goed tot ontplooiing komen.

Wat ik hiervoor schetste vond plaats in 2015, toen wij ook 70 jaar bevrijding vierden! Feest van bevrijding van mensen, van vrede, van ruimte om te leven.

Op 5 mei werden hier in onze gemeente broodjes gedropt in het beeld van rood-wit-blauwe en oranje linten. Die dropping was een herinnering aan onze eigen geschiedenis, toen wij bevrijd werden van onderdrukking. Laten we onze vrijheid koesteren, uitdragen en uitdelen als een groot goed.

Want alleen een volk dat zijn geschiedenis kent kan aan een toekomst bouwen.

Ik spreek de hoop uit dat we dat met z'n allen gaan of blijven doen in Neerijnen, ook in 2016.

Namens ons gemeentebestuur wens ik u heel veel geluk, gezondheid, wijsheid, vriendschap of zoals een grote groep uit onze gemeente vanuit hun overtuiging pleegt te zeggen : Veel heil en zegen in 2016!

Harry de Vries