• Anita Burlet

Nog maar twee leerlingen De Minzerie

Sluiting lijkt onvermijdelijk

Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

ENSPIJK Hoe moet het verder met De Minzerie? Die vraag houdt de gemoederen in Enspijk, maar ook binnen onderwijsstichting Fluvium, bezig. Ondanks dat zowel Fluvium als inwoners van Enspijk De Minzerie graag open willen houden, lijken beide partijen elkaar niet te kunnen vinden.

Al jaren trekken inwoners en Fluvium er hard aan om de toekomst van de kleine dorpsschool veilig te stellen, maar het leerlingenaantal blijft teruglopen en daarmee lijkt het einde van de school in zicht. Aan het begin van het vorige schooljaar had de school nog zo'n twintig leerlingen; vlak voor de zomer waren dit er zeven en na de zomer zijn er slechts vijf leerlingen teruggekomen. Nu, een paar weken later, zijn er nog slechts twee leerlingen heeft. Anita Burlet, bestuurder van Fluvium: ,,Ik had IKC De Minzerie graag opengehouden. Ik geloofde in de kansen. Ik heb me er ook vier jaar intern en extern sterk voor gemaakt. Maar het lijkt mislukt. Op dit moment zijn er nog maar twee kinderen. De andere kinderen uit Enspijk zijn vertrokken naar andere scholen. Zo kunnen we de school niet openhouden.''

Mary-Ann van der Netten van Stigt, moeder van twee schoolgaande kinderen en tevens voormalig voorzitter van de MR van De Minzerie, ziet het anders. ,,Wat er in het verleden gebeurd is? Het gaat erom wat er niet gebeurd is. Her bestuur van Fluvium noch de schooldirectie nam de leiding in het proces. Signalen, wensen en behoeften van ouders zijn niet opgepakt. Het bestuur van Fluvium heeft naar mijn idee de kansen die er lagen, laten liggen en de directie onvoldoende handvatten gegeven om de school te laten groeien.''

DE SPRINGPLANK Op hun eigen manier hebben zowel betrokken ouders als het bestuur van Fluvium zich ingezet om de school te laten bestaan. Zo kwam Anita Burlet met een voorstel voor een fusie met De Springplank uit Rumpt. ,,Deze school zou de juiste fusiepartner zijn voor De Minzerie. Het zijn allebei kleine scholen in west Geldermalsen, die elkaar hadden kunnen ondersteunen om samen boven de opheffingsnorm te komen en te blijven. Daarnaast wilden we tot een intensieve samenwerking tussen deze twee scholen en de Bloeiende Betuwe komen.'' De MR ging niet akkoord met dit voorstel: de meeste ouders verzetten zich er tegen. Van der Netten van Stigt: ,,Dit plan bevatte geen waarborg voor het voortbestaan van De Minzerie, het was niet duurzaam en de samenwerking stelde niks voor want De Springplank wilde niets bieden, er was totaal geen wederkerigheid. Dat verwacht je wel als je samen de toekomst ingaat. Wij hielden als MR dus niet zozeer de fusie met de Springplank tegen, maar we willen een fusiepartner die ook naar onze wensen wil kijken.'' Opdat ouders weer zouden instappen.

In de zomer heeft er, op verzoek van de ouders in de MR, een gesprek plaatsgevonden tussen hen, Anita Burlet en wethouder Niko Wiendels. Naar aanleiding van dit gesprek is er vanuit de MR een nieuwe, getekende, intentieverklaring voorgelegd waarin zij beschreven heeft waar de ideale fusiepartner voor De Minzerie volgens hen aan zou moeten voldoen. Van der Netten van Stigt: ,,We hebben Anita Burlet gevraagd een gedegen onderzoek te doen om na te gaan welke school de beste fusiepartner voor De Minzerie zou zijn. Als zij zou voldoen aan de punten die wij in de intentieverklaring hadden opgesteld, dan was de fusie daarmee direct beklonken.''

Burlet laat weten dat zij het bewuste gesprek als ingewikkeld heeft ervaren, maar toch op zoek is gegaan naar onderzoekers. Burlet: ,,Uiteindelijk heeft onze externe adviseur me aangegeven dat een onderzoek verspilling van overheidsgeld en energie zou zijn. Inmiddels was de MR immers leeggelopen en het aantal kinderen tot een minimum gedaald. Verder bleek bij de blijvende ouders verschil van mening te heersen over de koers.''

DE DRUPPEL Om te bekijken hoe het verder moest met de school, werd er op donderdag 27 augustus een bijeenkomst gehouden. Hier presenteerde Fluvium opnieuw het plan om te fuseren met De Springplank. Lisette Middelkoop-van Bekkum, moeder van twee schoolgaande kinderen: ,,De adviseur van Fluvium heeft deze avond meerdere keren gezegd dat de ouders die niet achter het plan staan, hun kind maar van school moeten halen. Dit was voor mij de druppel. Na alle beloftes die in het verleden zijn gedaan, gebeurt er nog steeds niks. Mijn zoon zat inmiddels als enige kind in groep 4. Mijn dochter van vier zat in de kleuterklas, waar ze niet alleen was. Als het alleen om haar ging, had ik het na al die jaren vechten nog wel even willen proberen, maar ik ben er, net als vele anderen, gewoon moe van. Ik ben nog steeds verliefd op het schooltje maar ik moet nu, met heel veel verdriet, echt kiezen voor mijn kind.''

Anita Burlet was zelf niet aanwezig op de bijeenkomst, maar is van mening dat de adviseur niemand gedwongen heeft de school te verlaten. ,,Op het verzoek van de ouders is hij na de eerste bijeenkomst bij het proces betrokken geweest en gebleven. Naar wat ik begrepen heb, heeft hij op de bewuste donderdagavond alleen een open vraag gesteld aan één persoon.''

ENORME DRIVE Hoe het nu verder moet, is niet helemaal duidelijk. Burlet: ,,Als we willen fuseren, moet dat wettelijk gezien voor 1 oktober en het ziet ernaar uit dat dit niet gaat lukken want er is geen getekende intentieverklaring en er zijn geen kinderen meer. Dat betekent dat we geen zicht hebben op zes jaar fusiemiddelen vanuit het Rijk, die nodig waren voor de bekostiging van lesplaats De Minzerie en de activiteiten van de fusieschool. Als die bekostiging er niet komt, kan er ook nooit meer een doorstart gemaakt worden.''

Martijn Karrenbeld, voorzitter van MooiWonenInEnspijk en vader van twee schoolgaande kinderen: ,,Er is een enorme drive in het dorp om de leefbaarheid en duurzaamheid van Enspijk te behouden en verbeteren. Er is enorm veel energie. Daarom is het verzet tegen het sluiten van de school misschien ook wel zo groot. Het draagvlak voor een school is er nog steeds, te meer omdat er zeker 30 tot 35 kinderen in Enspijk wonen die naar de basisschool gaan. Dat er kinderen van school zijn gehaald, komt doordat de ouders zowel hebben gehandeld in het belang van hun kinderen als uit frustratie tegen Fluvium, maar ze hebben nog geen afscheid genomen van De Minzerie.''

Op de foto: van Links naar rechts: Lisette Middelkoop-van Bekkum, Martijn Karrenbeld en Mary-Ann van der Netten van Stigt.