• Burgemeester Miranda de Vries spreekt de raad van Geldermalsen toe

    Neeltje van Triest

Ontwerp vorming GNL goedgekeurd

GELDERMALSEN De gemeenteraden van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben op donderdagavond 15 maart ingestemd met het herindelingsontwerp dat moet leiden tot een fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2019. De drie gemeenteraden vergaderden tegelijkertijd op hun eigen gemeentehuis over het ontwerp waarin de eerste stappen worden gezet. Neerijnen en Lingewaal waren er in een dik uur uit en gaven hun goedkeuring. In Geldermalsen werd het nog een uurtje later.

door Neeltje van Triest

@Neeltjevt

In eerste instantie lieten alle partijen zich positief uit over het herindelingsontwerp en leek de race zo gelopen. Er werd nog wel een motie aangekondigd die in alle drie de gemeenten ingediend zou worden. In deze motie werd geconstateerd dat in alle 26 dorpen van de nieuwe gemeente de inwoners behoefte hebben aan meer sociale huurwoningen en koopwoningen. Omdat het probleem echt overal naar voren kwam, gaven de drie raden aan hun voorzitter de boodschap mee dat er aanwijsbaar meer ruimte moet komen voor woningbouw in de dorpen. De raadsleden zijn van mening dat de Provincie Gelderland als bruidsschat extra woningen aan het bestaande bestand moet toewijzen. ,,De crisis is voorbij, de economie trekt aan en de behoefte aan extra woningen wordt alleen maar groter'', stelde raadslid Henk van Heusden (CDA). De motie is in alle gemeenten aangenomen en hiermee genereren de GNL-gemeenten extra aandacht voor meer woningbouw.

WEGENONDERHOUD Jos Rietbergen van Leefbaar Geldermalsen benadrukte nog maar eens dat de gemeente er voor de inwoners van de 26 kernen moet zijn en niet andersom. De grondpositie van Geldermalsen baart hem zorgen en vindt dat er meer gelobbyd moet worden naar provincie en rijk. Daarnaast ontstond een levendige discussie over het al dan niet ontbreken van onderhoud aan een groot aantal wegen in Neerijnen. Hij schetste dat dit in de toekomst een fikse tegenvaller zou kunnen worden. Het aantal kilometers aan wegen in de nieuwe gemeente is hoog en de vergoeding laag. Steden als Arnhem en Nijmegen ontvangen een hogere vergoeding voor het onderhoud van hun wegen, omdat deze gebaseerd wordt op verkeersintensiteit en aantal inwoners.Voorzitter en burgemeester Miranda de Vries gaf aan dat Neerijnen hoge precario-inkomsten heeft en deze bij de reserves voegt. Het probleem van het tekort op het wegenonderhoud zou hiermee opgelost kunnen worden. Op de vraag van Rietbergen om bij de provincie om extra steun aan te kloppen, was ze duidelijk. ,,'Als je drie ton vraagt, krijg je echt geen vier. Wij doen onze uiterste best om allerlei subsidies en andere gelden binnen te halen. Meer is niet te doen, de gedeputeerden zijn daar erg strak in.'' Een motie van Rietbergen om extra druk op de ketel te zetten haalde het niet.

De SGP, Lijst Vrouwerff, VVD en PvdA toonden zich kritisch positief. Ed Goossens van Dorpsbelangen uitte ook zijn zorgen over de Geldermalsense grondpositie nu de verkoop van grond op Hondsgemet Zuid is afgeketst. Jan de Geus (D66) benadrukte de interne kwetsbaarheid van de gemeentelijk medewerkers. Het minimale aantal aan medewerkers moet straks wel heel wat werk verstouwen. Miranda de Vries antwoordde dat langs de weg van natuurlijk verloop tijdig ombuigen mogelijk is. Ook wordt een aantal taken dat nu in drievoud plaatsvindt in één keer uitgevoerd. ,,We komen nu in een nieuwe fase waarin een aantal zaken duidelijker worden. Op 15 juni komen we weer bijeen om het ontwerp vast te stellen.''

Herindelingsontwerp GNL

Het herindelingsontwerp omvat onder andere het profiel van de nieuwe gemeente, de invulling van dienstverlening en burgerparticipatie, de financiële gevolgen en het proces.

Gedurende acht weken, van 24 maart tot en met 18 mei, ligt het herindelingsontwerp ter inzage en kunnen inwoners en belanghebbenden hierop reageren door middel van het indienen van zienswijzen. Het ontwerp te vinden op de site www.fusiegnl.nl het ontwerp is aanwezig in de drie gemeentehuizen en de dorpshuizen van alle kernen.

Gedurende de acht weken organiseert de Stuurgroep GNL in alle kernen van de drie gemeenten een inloopmoment. Een uur lang is iemand vanuit de Stuurgroep aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of onderdelen vanuit het ontwerp nader toe te lichten. Tijdens dat uur kunnen inwoners voor wie dat digitaal wat lastiger is ook hier hun stem uitbrengen op hun voorkeursnaam voor de nieuwe gemeente.

Na de periode van acht weken buigt de Stuurgroep GNL zich over alle ingekomen zienswijzen. Alle reacties worden gebundeld en voorzien van een reactie. Zij worden meegewogen bij het omvormen van het herindelingsontwerp tot een herindelingsadvies. Dat advies wordt ter vaststelling aan de drie gemeenteraden voorgelegd op 15 juni. Besluiten de gemeenteraden positief, dan gaat de fusie definitief door.

Label:

Fusie GNL