• Wim Timmermans

Interview wethouder Rutger van Stappershoef: 'Samen bouwen aan blijvende leefbaarheid'

GELDERMALSEN Rutger van Stappershoef is wethouder namens Dorpsbelangen in West Betuwe. Met onderwerpen als Leefbaarheid, Recreatie & Toerisme, Cultuur, en de Bibliotheek. Waar wil hij over een aantal jaren met trots op terugkijken?

door Wim Timmermans

Hij is overal alom aanwezig in de West Betuwe dorpen. Een nieuwe jeu de boules baan, hulp aan de scouting, dorpsactiviteiten, nieuwe klompenpaden, cultuur- en kunstmanifestaties, bijenhotels voor scholen. Het is veel. Maar er zit een visie achter.

VISIE Hij heeft een ideaal. Van Stappershoef in een notendop: „Drie gemeenten gaan samen verder als één. Dat is trouwens ook de titel van het bidbook. Dan gaat het erom wat onze nieuwe identiteit is. Die is gebaseerd op historie, landschap, cultuur en ons recreatieve potentieel. Dat maakt mensen trots. Het verbindt ze. En ze willen het behouden en versterken. Als ze elkaar ontmoeten, ontstaan daaromheen sociale verbanden. Dat maakt vervolgens dat ze voor elkaar op gaan komen en samen gaan werken. Zo ontstaat volgens mij een basis voor een duurzame samenleving in de dorpen." Hij heeft een visie over wat een dorpsgemeenschap nodig heeft. En hij draagt die uit. In bestuurlijk West Betuwe. Hij is overal aanwezig, staat „met de poten in de klei".

ZELFORGANISATIE Van Stappershoef: „Het zou mooi zijn als elke kern een vorm van zelforganisatie heeft. Met een eigen agenda, op basis van het bidbook of een dorpsplan. Dat er op basis daarvan leefbaarheidsinitiatieven zijn uitgevoerd. Dat vrijwilligers van dorpshuizen, speeltuinen en allerlei actieve organisaties met plezier en gemak actief zijn. Met minder regels en simpeler procedures. En vooral ook dat jongeren worden bereikt; dat zij meer betrokken raken bij de leefbaarheid van hun dorp en bij de lokale democratie. Ik wil heel graag bijdragen aan de totstandkoming van een West Betuwse cultuur van verbondenheid, nabuurschap en gastvrijheid.

LEEFBAARHEID Leefbaarheid gaat over fijn en veilig wonen. Elkaar ontmoeten. Het gezellig hebben, maar ook omkijken naar inwoners die buiten de boot dreigen te vallen. Zoals ouderen en alleenstaanden. Cruciaal daarvoor zijn aan de ene kant de mensen, vrijwilligers en verenigingen. En aan de andere kant plekken waar je elkaar kunt ontmoeten, zoals dorpshuizen, speeltuinen, culturele activiteiten en evenementen in elke kern.

ONDER DRUK Het is allemaal aanwezig in West Betuwe. Het lijkt goed op orde, maar het staat ook onder druk. Ja, er is in vrijwel alle kernen een rijk en druk verenigingsleven. Maar blijft dat zo? Zoveel vrijwilligers zijn er nou ook weer niet en ze worden allemaal ouder. Er is weinig nieuwe aanwas. En er komen helemaal weinig jongeren bij. Mensen zijn druk. Ze binden zich niet zo snel aan een meerjarige klus in een bestuur. Het wordt steeds moeilijker nieuwe mensen voor besturen aan te trekken. En ook de afstand tussen oorspronkelijke en nieuwe dorpsbewoners lijkt steeds groter te worden.

FUNDAMENT Het kan er allemaal toe leiden dat verenigingen en voorzieningen langzaam maar zeker verdwijnen uit de kernen. Daar moeten we iets aan doen. Ik wil over drie jaar terugkijken en zien dat er in de dorpen en tussen mensen een stevig fundament is gelegd onder de nieuwe gemeente West Betuwe. Door een zorgvuldige samenwerking tussen de inwoners en de gemeente."

ACTIE Daarom wilde hij wethouder worden, klinkt het enthousiast. Van Stappershoef vult zijn visie in vier stappen in: „Allereerst staan voor mij de dorpen, de kernen, centraal. Ten tweede de plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ten derde de activiteiten en evenementen die daar worden georganiseerd. En tot slot gaat het om jongeren. Alles staat of valt met de vraag of we hen kunnen betrekken, of zij in willen stappen."

KERNEN Van Stappershoef wil zich richten op de kernen. „De gemeente moet dienstbaar zijn aan de kracht van dorpsgemeenschappen. Die kracht is gebaseerd op de betrokkenheid van inwoners en organisaties; zij vormen de kracht van een dorp. De gemeente moet meedenken, ondersteunen, faciliteren. Gebiedsmakelaars zijn daarbij van groot belang. Zij vertalen, uiteraard met andere partners, het bidbook naar een agenda voor elke kern.

Daarnaast is er het subsidiebeleid. Dat moet geharmoniseerd worden; het budget blijft hetzelfde. Focus op de versterking van de leefbaarheid zal hier een belangrijke pijler vormen."

ONTMOETINGSPLEKKEN ,,Mensen komen samen en ontmoeten elkaar in dorpshuizen, wijkgebouwen, kerken, speeltuinen, op schoolpleinen en natuurlijk in het verenigingsleven. De gemeente gaat meer een beroep doen op eigen kracht en zelfredzaamheid. Maar daar komt dan meer ruimte, vertrouwen en ondersteuning tegenover te staan. Minder regels, of in ieder geval weinig of geen belemmerende regels en procedures. Nieuw dorpshuizenbeleid, speeltuinenbeleid, evenementenbeleid en cultuurbeleid gaan hierbij helpen."

RECREATIE ,,Op het gebied van Recreatie & Toerisme ga ik de focus leggen op de eigen omgeving. Het gaat onze inwoners aan het hart; het onderwerp is prominent in het bidbook opgenomen. Ons landschap, met de karakteristieke rivieren Linge en Waal, biedt fraaie en rustgevende natuur. Elke kern langs de Linge moet een eigen algemene toegang hebben tot de rivier. Het project 'de gastvrije Waaldijk' moet ervoor zorgen dat mensen de Waal kunnen beleven. Maar ook de toegankelijkheid tot onze mooie polders, fruitgebieden en de Hollandse Waterlinie moet beter."

BREED PUBLIEK EN NIEUWE GROEPEN Van Stappershoef wil ook nieuwe activiteiten en evenementen gaan ondersteunen: „Ze zijn nodig om mensen te verbinden. Ik denk aan de dorpsquizzen. Inwoners van verschillende leeftijden en achtergronden buigen zich over onderwerpen als lokale historie en identiteit. De quizzen slaan bruggen tussen verschillende groepen. Of het evenement '75 jaar vrijheid'; dat is een goed voorbeeld. De gemeente gaat steeds meer dit soort brede, verbindende lokale activiteiten en evenementen ondersteunen.

Ook het behoud van het bibliotheekwerk en de aanpak van laaggeletterdheid is van groot belang. Mensen met laaggeletterdheid nemen minder deel aan de dorpssamenleving."

JONGEREN ,,De jongeren zijn hard nodig. Ik wil hen stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun dorp en verder. Ze bewust maken dat vrijwilligerswerk gewaardeerd wordt en nodig is voor de toekomst. Ik wil ze stimuleren maatschappelijk en politiek bewust te worden. En te participeren in de samenleving. Er is enorm veel potentie. Dat heb ik deze zomer gemerkt bij diverse timmerdorpen en spelweken. Heel veel tieners waren als vrijwilliger actief. Er komt een Jongeren-Actieplan. Ik wil bijvoorbeeld cultuureducatie en talentontwikkeling versterken en verbinden met het verenigingsleven en het cultuur- en bewegingsaanbod.

De instelling van een Jongerenraad is hier ook onderdeel van. Een raad die gevraagd en ongevraagd betrokken is bij gemeentelijke activiteiten en opgaven.

Een hele opgave zo alles bij elkaar. Alles hangt ook met elkaar samen. We moeten gezamenlijk de schouders eronder zetten om het fundament voor een nieuwe gemeente te bouwen. Dat kun je maar één keer goed doen."