• Wim Timmermans

West Betuwe vindt beeld dure gemeente onterecht

GELDERMALSEN West Betuwe is niet gelukkig met het beeld van een dure gemeente zoals dat de afgelopen dagen in de media wordt geschetst. Dit naar aanleiding van uitspraken van de provinciale fractievoorzitter van de SP. Zij wijst op de hogere woonlasten in deze gemeente in vergelijking tot het provinciale en regionale gemiddelde.

Wethouder Govert van Bezooijen vindt het wat te simpel om alleen cijfers met elkaar te vergelijken. ,,Het gaat erom wat daar voor onze inwoners tegenover staat."

Een vergelijking van de meeste lokale lasten laat slechts kleine verschillen zien. Het grootste verschil betreft de rioolheffing. ,,Logisch wanneer je bedenkt dat we een enorm uitgestrekt gebied omvatten. Daarnaast kiezen we er bewust voor actief te anticiperen op het veranderende klimaat. Ons rioolstelsel moet robuuster worden om beter en sneller tijdens piekmomenten grotere hoeveelheden water te kunnen verwerken. We kunnen die problematiek ook naar de toekomst verschuiven, maar daarmee zullen de kosten op dat moment alleen maar nog hoger uitpakken. Het is ook niet verantwoord naar volgende generaties. Het is overigens al jarenlang uitgangspunt dat de kosten van aanleg, beheer en onderhoud van het riool via de rioolheffing worden gecompenseerd.'

De wethouder verwijst vervolgens naar andere onderwerpen die volgens hem een veel genuanceerder beeld van de cijfers schetsen. Bijvoorbeeld:

  • een ruimhartig minimabeleid;
  • verduurzaming van schoolgebouwen waarbij de lagere energiekosten vervolgens weer ten goede komen aan het onderwijs;
  • een leefbaarheidsbudget voor elke kern wat in de begroting 2020 nog weer wordt verhoogd.

,,Het is vaak appels met peren vergelijken. Wij als West Betuwe kiezen bewust voor een behoedzaam financieel beleid, zowel aan de kant van de uitgaven als aan de kant van de inkomsten. Daarmee willen we voorkomen dat we ieder jaar opnieuw een soort van incidentenpolitiek moeten bedrijven als gevolg van mee- of tegenvallers. Je ziet in de programmabegroting 2020 ook dat het college voorstelt het tarief voor de onroerende zaak belasting met niet meer dan de inflatiecorrectie te verhogen. Ik hoor al verhalen over buurgemeenten waar dat tarief waarschijnlijk meer gaat stijgen. Een vergelijking tussen gemeenten zou daardoor plotseling heel anders kunnen uitpakken. Kortom, de kille cijfers zijn vaak dagkoersen. Ik wil met iedereen en ook binnen onze eigen gemeenteraad de discussie hierover graag aangaan, omdat ik vind dat onze inwoners recht hebben op het hele verhaal."