• Sophie van Hogendorp

ProRail en Ministerie nemen communicatie van gemeente over

TRICHT Rond de in Tricht te nemen maatregelen met betrekking tot de omgeving van het spoor moeten allerlei procedures worden doorlopen en communicatie, inspraak en participatie worden georganiseerd. Tot nu toe was hiervoor het gemeentebestuur verantwoordelijk en door middel van inspraak- en informatieavonden, website, nieuwsbrieven en direct persoonlijk contact met belanghebbenden en overlegpartners vanuit Tricht is steeds geprobeerd daaraan zo goed mogelijk invulling te geven.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven voor de gezamenlijke projecten Vrijleggen MerwedeLingelijn en Programma Hoogfrequent Spoor de zogenaamde Tracéwet toe te passen. Dat betekent dat procedures voortaan door het Ministerie en ProRail zullen worden begeleid en bewaakt en dat zij ook de verantwoordelijkheid voor de communicatie en de burgerparticipatie op zich nemen.

ProRail heeft aangekondigd dat er een aparte plek op hun website komt met alle informatie over de ontwikkelingen op en rond het spoor in onze gemeente en de verschillende deelprojecten daarbinnen. Daarnaast zal niet langer het gemeentebestuur nieuwsbrieven uitgeven, maar wordt dit voortaan door het Ministerie en ProRail gedaan. Ook de organisatie van inspraak- en informatieavonden komt in hun handen.

Het Ministerie en ProRail hebben aangegeven veel waarde te hechten aan zorgvuldigheid en ruimte voor burgerparticipatie. Tegelijkertijd kiezen zij voor een strakke en ambitieuze planning. Die planning voorziet in besluitvorming door de gemeenteraad in juni van dit jaar. Uiteraard blijft de communicatie over dat besluitvormingsproces in handen van de gemeente zelf (aankondiging commissie- en raadsvergadering, toelichting op het te nemen besluit, mogelijkheid van burgerparticipatie). Uiterlijk medio februari zal een eerste nieuwsbrief in de nieuwe vorm verschijnen.