• varikheeselt.nl

Raad Neerijnen unaniem tegen nevengeul

NEERIJNEN De gemeenteraad van Neerijnen heeft zich tijdens de oordeelsvormende raad van donderdag 14 december unaniem uitgesproken tegen de nevengeul bij Varik en Heesselt. De partijen hebben dat in een gezamenlijke conceptmotie verwoord. Wel bracht elke partij nog eigen accenten aan. Volgende week wordt een definitief besluit genomen.

Op basis van de motie die Gemeentebelangen Neerijnen in november nog had aangehouden, hebben de raadsfracties van Neerijnen de afgelopen week de koppen bij elkaar gestoken. Burgemeester De Vries las de motie zelf voor. In de motie stond dat de raad de nevengeul definitief wil uitsluiten. Een traditionele dijkverzwaring heeft de voorkeur. En er moet wat Neerijnen betreft een goed en helder proces worden opgezet om de bevolking bij de uitwerking te betrekken.

Wethouder Kool wees er nog op dat Neerijnen een van de partijen is in de stuurgroep. En die stuurgroep bereidt een advies voor aan de minister, die uiteindelijk beslist. Hij was blij met het sterke unanieme signaal. Hij wees er ook op dat het goed is om als gemeente aan tafel te blijven zitten in de verdere planvorming. De komende week wordt de motie nog aangescherpt. In de besluitvormende vergadering van 21 december wordt een definitief besluit genomen.