• Verhit debat in de raad over het begraven. IJsjes om af te koelen.

    Wim Timmermans

Raad West Betuwe gaat tegen college in over begraafplaatsen

GELDERMALSEN De grafrechten gaan omlaag in heel West Betuwe. Dat besluit, met de nodige financiële consequenties, is alvast genomen. Ook al praat de raad pas volgende week voor het eerst over de begroting voor 2020 en verder.

door Wim Timmermans

Het was een warme zomeravond in het gemeentehuis in Geldermalsen, met levendige en soms verhitte discussies. En ijsjes voor iedereen om wat af te koelen.

Bij de behandeling in de voorronden van de gemeenteraadsvergadering hing het al in de lucht. Bijna raadsbreed waren er zorgen over de betaalbaarheid van het begaven. Daar kwam nog bij dat de grafrechten in voormalig Geldermalsen stegen en in voormalig Lingewaal en Neerijnen juist daalden.

SGP'er Dries Mulder diende een amendement in om overal in West Betuwe de grafrechten omlaag te laten gaan. Hij bereikte dat deels door een slimme BTW- constructie - Mulder is belastingadviseur - en deels door alvast een beroep te doen op de algemene middelen. Hij stelde voor de overschotten over 2018 van de drie voormalige gemeenten in te zetten. Zijn voorstel haalde het.

KINDERGRAVEN Maar de raad had nog meer wensen. In totaal waren er nog twee amendementen en vier moties over begraafplaatsen. Over het versneld op niveau brengen van het onderhoudsniveau van begraafplaatsen (Petra van Kuilenburg, LLB), natuurbegraven (Klaartje de Heus, DB), herkenbare verzamelgraven na ruiming van graven (Dries Mulder, SGP), kindergraven (Linda van Willigen CU), onderzoek naar mogelijkheden om inwoners te betrekken bij het beheer van begraafplaatsen (Petra van Kuilenburg, LLB), een vaste termijn voor het ruimen na beëindiging van het grafrecht (Edwin Loeff, VVD).

Het verleidde een beleefd humeurige Adriaan Hakkert (CDA) tot de opmerking dat een besluit over begraven zorgvuldig moet worden genomen. „Daar past het niet bij om op het laatste moment nog zoveel moties en amendementen in te dienen."

VERWARREND Er volgde een levendige, soms verhitte en ook wel verwarrende discussie. Ethische en reken technische argumenten wisselden elkaar in snel tempo af. Maar toen het college aan de beurt kwam voor een advies over alle wensen, leek het snel afgelopen.

Wethouder Jakoline Hartman (LLB) stelde dat de financiële gevolgen van sommige wensen niet duidelijk waren. Het college wilde daarom het hele agendapunt aanhouden tot de volgende raadsvergadering. Daarin worden immers de lijnen uitgezet voor de volgende begroting. Het college zou dan ook de financiële gevolgen van alle moties en amendementen berekend hebben.

Maar dat pikte Petra van Kuilenburg (LLB) niet. Ze vroeg een schorsing aan. Die kreeg ze en het lukte haar een meerderheid van de raadsleden te overtuigen dat er nu moest worden besloten over het beheerplan begraafplaatsen en alle moties en amendementen. Protesten van Hartman mochten niet baten.

ACROBATIEK Stoïcijns werkte burgemeester Harry Keereweer vervolgens alle amendement en moties af. Op het amendement over kindergraven na werden ze allemaal aangenomen. Volgende week debatteert de raad over de begroting 2020 en verder. Daarin is geld voor nieuw beleid. Een deel daarvan is nu al ingevuld. Het college zal dan moeten aangeven of er nog geld over is voor, aldus Hartman, het minimabeleid. Of dat er politieke en financiële acrobatiek vereist is.