Raadspraat: Nevengeul

NEERIJNEN Op 18 december 2014 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Neerijnen ingestemd met het ontwerp van de intergemeentelijke en provinciale structuurvisie Waalweelde West. Tot 19 maart jl. hebben inwoners, bedrijven en belangenorganisaties zienswijzen kunnen indienen tegen het ontwerpbesluit. Hoewel de beantwoording van zienswijzen en de verwerking daarvan in de definitieve structuurvisie formeel een bevoegdheid is van gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders pleit CDA Neerijnen voor nog meer betrokkenheid van de gemeenteraad. Wij stellen voor dat de gemeenteraad voorafgaand aan beantwoording van de zienswijzen kennis neemt van de inhoud daarvan zodat op voorhand, dat wil zeggen voordat deze zomer een besluit wordt genomen over vaststelling van de definitieve structuurvisie, aan college en gedeputeerde staten kan worden meegegeven welke verbeteringen, alternatieven of nieuwe inzichten de gemeenteraad in het definitieve plan wil terugzien. Zoals eerder door ons is aangegeven zijn verbeteringen, alternatieven of nieuwe inzichten niet alleen van belang voor de structuurvisie maar ook voor parallelle processen, zoals de MIRT-verkenning, en afwegingen die op provinciaal -, waterschaps- en rijksniveau nog gemaakt moeten worden. Het vorenstaande laat onverlet dat, wat CDA Neerijnen betreft, nut en noodzaak van de nevengeul en alternatieven onvoldoende zijn onderzocht. Bij de afweging of CDA Neerijnen deze zomer zal instemmen met vaststelling van de definitieve structuurvisie Waalweelde West weegt dit, evenals de zienswijzen van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties, en de wijze waarop deze worden verwerkt, onverminderd zwaar.

Albert van Gellicum

raadslid CDA Neerijnen

albert.vangellicum@gmail.com