Raden na zomerreces aan de slag met volgende stap GNL-samenwerking

De gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan in oktober 2016 bepalen of zij met elkaar de richting beogen van een herindeling. Op 5 juli hebben de colleges van B en W van deze gemeenten namelijk een voorgenomen besluit genomen om deze vraag aan de gemeenteraden voor te gaan leggen. Eerst zijn nu de drie ondernemingsraden aan zet.

De GNL-gemeenten verkennen sinds begin 2015 met elkaar de kansen en bedreigingen van samenwerking of fusie. Een onderzoeksrapport van adviesbureau SeinstravandeLaar toonde begin 2016 aan dat een herindeling het best zou passen bij de huidige ambities en toekomstige opgaven waar deze drie gemeenten voor staan.

De gemeenteraden hebben naar aanleiding van dat rapport gevraagd om verdiepende onderzoeken uit te voeren in de eerste helft van 2016. Deze onderzoeken zijn gericht op de financiële situatie van de gemeenten, de ambities rondom het voorzieningenniveau in de 26 kernen, een nadere onderbouwing van de variant ambtelijke fusie en bijvoorbeeld de staat van het onderhoud van groen en wegen. Ook hebben de inwoners in deze periode hun eerste beelden kunnen delen over de dienstverlening vanuit een eventuele grotere GNL-gemeente.

RESULTATEN De resultaten van de verdiepende onderzoeken liggen nu op tafel. Genoeg redenen voor de drie colleges van B en W om hun gemeenteraden in het najaar de vraag voor te leggen of zij met elkaar een herindeling beogen. Alvorens het zover is, gaan nu eerst de drie ondernemingsraden zich buigen over de personele gevolgen van deze richting.

Het najaar van 2016 en een deel van 2017 wordt dan gebruikt om de contouren van de eventuele nieuwe GNL-gemeente verder uit te werken. In die periode moet bijvoorbeeld duidelijk worden hoe de dienstverlening aan inwoners en ondernemers geïnnoveerd kan worden, welke voorzieningen gerealiseerd worden en wat de consequenties zijn voor de belastingen en leges voor de inwoners en de gemeentelijke begroting. Ook worden inwoners betrokken bij diverse onderwerpen die betrekking hebben op de vorming van een eventuele nieuwe gemeente.

Pas als dat allemaal duidelijk is, wordt de gemeenteraden gevraagd om al dan niet hun definitieve goedkeuring te verlenen aan het plan tot herindeling. Verwacht wordt dat dat besluit medio 2017 genomen kan worden.