• Foto: Louis van Oort

Rapport fusie GNL gereed; financiële risico's Geldermalsen breekpunt

GELDERMALSEN De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal werken al jaren samen op een aantal taken, zoals veiligheid en brandweerzorg. Zij zien mogelijkheden om de samenwerking verder uit te bouwen. De afgelopen maanden is onderzoek gedaan, dit rapport is nu gereed. De stip op de horizon bij de samenwerking tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is een bestuurlijke fusie. In het rapport wordt onder meer gesteld dat eerst duidelijkheid moet worden verkregen over de financiële risico's die Geldermalsen loopt op het gebied van de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen voordat het daadwerkelijk tot een fusie kan komen.

In opdracht van de drie colleges heeft adviesbureau SeinstravandeLaar uit Culemborg de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot samenwerking. In dit onderzoek is gekeken naar de diverse effecten op het gebied van kwetsbaarheid, kwaliteit, kosten en naar de kansen voor medewerkers. Het bureau heeft in beeld gebracht wat de voor- en nadelen en de consequenties zijn van verschillende vormen van samenwerking.

PROVINCIE Gelijktijdig met het onderzoek heeft de provincie Gelderland een begrotingsscan uitgevoerd. In deze scan is bij de drie gemeenten gekeken hoe zij er financieel voor staan. Daarbij is ook onderzocht wat de financiële situatie van een nieuw te vormen gemeente zou zijn, na samenvoeging van de drie huidige gemeenten. Uit deze scan blijkt dat bepaalde plannen op het gebied van de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen in Geldermalsen financiële risico's kennen.

UITKOMST In het onderzoeksrapport 'GNL: Samen Sterker' stellen de drie gemeenten dat concreet zicht moet worden verkregen op een positieve ontwikkeling in de financiële situatie van Geldermalsen. Laatstgenoemde gemeente heeft de lead bij dit onderzoek. Lingewaal hanteert als uitgangspunt dat de projecten uit de uitvoeringsagenda van het Manifest van Lingewaal tot een onomkeerbaar punt zijn gebracht voordat de bestuurlijke fusie een feit is, hierin heeft Lingewaal de lead. Het Manifest van Lingewaal is een 'Structuurvisie Plus 2030'. De visie vormt het afwegingskader voor het toekomstige beleid ten aanzien van kernen en buitengebied. Het is een visie op ruimtelijke en economische ontwikkelingen, maar ook op de leefbaarheid van de vijf kernen en de gemeente als geheel. Het voorzieningenniveau wordt geborgd in het Manifest en in de bijbehorende projecten

Het onderzoeksrapport en de begrotingsscan worden aangeboden aan de drie gemeenteraden. Voor de besluitvorming wordt een raadsvergadering gehouden op donderdag 28 januari. Deze vergadering is gelijktijdig in alle drie de gemeenten.