• ngarneerijnen1.jpg
    Kombord Neerijnen

Repressief toezicht voor Neerijnen in 2016

NEERIJNEN De gemeente Neerijnen komt voor het begrotingsjaar 2016 in aanmerking voor repressief toezicht door de Provincie Gelderland. Omdat zowel de begroting 2016 (inclusief de 1e begrotingswijziging 2016) als de meerjarenramingen naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht zijn, valt Neerijnen onder deze minst belastende vorm van toezicht van de provincie.

Hierdoor kan de gemeente zonder voorafgaande toestemming van de provincie de begroting en de wijzigingen daarvan uitvoeren, wat de slagkracht, de effectiviteit en de efficiency ten goede komt.

Gedeputeerde Staten maken enkele opmerkingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente Neerijnen en dringen eropaan deze opmerkingen mee te nemen in de

financiële cyclus om ervoor te zorgen dat de financiële positie van de gemeente toekomstbestendig blijft. Deze opmerkingen betreffen onder meer een positieve beoordeling van het geringe risico dat wordt gelopen op de grondexploitatie en het zo snel mogelijk inlopen van achterstallig onderhoud op wegen en openbare verlichting, omdat anders mogelijk kapitaalvernietiging optreedt.

Het college van B en W legt deze uitkomsten voor aan de gemeenteraad van Neerijnen.