• De informatieavonden zijn in De Pluk

    George Burggraaf

Structureel tekort exploitatie De Pluk

GELDERMALSEN De komst van het multifunctioneel centrum/eerstelijns centrum voor gezondheidszorg in Geldermalsen op de huidige locatie was destijds omstreden; deels ook omdat er zorgen waren over de exploitatie. Die zorgen blijken nu terecht te zijn geweest. Multifunctioneel centrum De Pluk heeft een tekort over het jaar 2016. Hoe groot het tekort is en wat de oorzaken zijn, wordt op dit moment door de gemeente onderzocht. De gemeente verwacht dat er sprake is van een structureel tekort tussen de € 50.000 en € 70.000.

Het bestuur van de beheerstichting MFC/ECG De Pluk heeft de gemeente in augustus 2017 op de hoogte gebracht van de tekorten op de jaarrekening van 2016. Sinds die tijd is er overleg hierover.

De stichting beheert en exploiteert het multifunctioneel centrum dat eigendom is van de gemeente. Ze heeft met de gemeente een exploitatieovereenkomst afgesloten bij de start van de exploitatie van De Pluk in juli 2015. Na overleg tussen de gemeente en de stichting blijkt dat er ook een tekort op de jaarrekening van 2017 verwacht wordt. De gemeente gaat nu nader onderzoek doen om een volledig beeld te krijgen van de financiële stand van zaken over de jaren 2016 en 2017.

ONDERZOEK De verwachting is dat de consequenties en oplossingsrichtingen van het gemeentelijk onderzoek aan het begin van het tweede kwartaal van 2018 bekend zijn. De gemeenteraad van Geldermalsen buigt zich dan over de kwestie. Inzet van de gemeente is om samen met beheerstichting MFC/ECG De Pluk tot een oplossing te komen die in 2018 leidt tot een gezonde begroting.

OORZAKEN In 2012 is door de gemeente een begroting vastgesteld voor de komende jaren. Daarin was voor een periode van 10 jaar rekening gehouden met een jaarlijks tekort van € 34.505. Deze berekening is gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten.

Een eerste onderzoek naar de nu ontstane tekorten heeft vier mogelijke oorzaken aan het licht gebracht. Het lijkt dat de uitgangspunten van 2012 niet meer overeenkomen met de situatie zoals die nu is. Zo is het aantal verhuurbare vierkante meters minder dan berekend. Ook zijn huurcontracten afgesloten met andere tarieven dan waarmee in de begroting werd gerekend. De vooraf vastgestelde opslagpercentages zijn niet bij alle huurders conform de afspraken toegepast . En de servicekosten bleken hoger uit te vallen dan berekend.

VERWACHTING De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat er onder andere een nieuwe exploitatie- en huurovereenkomst opgesteld moet worden tussen de gemeente en de beheerstichting. Dit zal in 2018 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

In 2015 is het Multifunctioneel Centrum De Pluk in gebruik genomen. Multifunctioneel is het zeker. Huurders van maatschappelijke en commerciële partijen maken gebruik van de mogelijkheden die De Pluk biedt. De dagelijkse exploitatie verloopt goed; de ervaringen met het Grand Café zijn positief, de bezoekersaantallen stijgen, de bezettingsgraad van de (vergader)zalen is hoog en alle ruimtes voor langdurig gebruik zijn vanaf begin 2017 verhuurd. De leegstand is volledig opgeheven.