• varikheeselt.nl

Unaniem signaal Neerijnen aan Den Haag: geen nevengeul

NEERIJNEN Zoals verwacht, heeft de raad van Neerijnen unaniem besloten om de keuze voor de aanleg van een hoogwatergeul Varik-Heesselt uit te sluiten. Neerijnen heeft een voorkeur voor een traditionele dijkverzwaring. De gemeente wil ook dat haar inwoners en ondernemers worden betrokken bij verdere uitwerking van de plannen.

Nu is eerst de stuurgroep van de MIRT-verkenning Varik-Heesselt aan zet. Daarin zitten behalve Neerijnen ook Tiel, het waterschap, de provincie, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De stuurgroep stelt begin 2018 een advies op aan de minister. Die neemt de beslissing over de uiteindelijk uit te werken variant.