• Foto Rias Immink

UPDATE: College B en W: azc-vergadering gaat door

GELDERMALSEN De extra raadsvergadering van woensdag 16 over de komst van het asielzoekerscentrum in Geldermalsen gaat als het aan college van burgemeester en wethouders ligt gewoon door. B en W zegt kennis ye hebben genomen van de oproep van de partij Dorpsbelangen om het geplande raadsdebat op te schorten. Het college is echter van mening dat de raadsvergadering gewoon door moet gaan. Het vindt dat alle raadsfracties de gelegenheid moeten krijgen publiekelijk hun standpunt over dit onderwerp kenbaar te maken. ,,Daarnaast biedt juist een openbaar raadsdebat de mogelijkheid aan voor- en tegenstanders argumenten uit te wisselen en voor zover nodig zaken nader te verduidelijken."

Tenslotte constateert het college dat velen vanuit de samenleving de behoefte hebben zich ten aanzien van dit onderwerp te uiten. Velen hebben zich aangediend om gebruik te maken van het spreekrecht. ,,Het is goed dat in deze fase van het proces ook op deze manier voor dat geluid alle ruimte wordt geboden."

Dorpsbelangen hield maandagavond haar brede fractieoverleg over het voorgenomen besluit van het college van B en W over de vestiging van een grootschalig asielzoekerscentrum op Hondsgemet Noord in Geldermalsen.

De partij is van mening dat er woensdag 16 december onmogelijk een goed afgewogen besluit genomen kan worden. ,,Ondanks onze positieve grondhouding ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek, zijn wij van mening dat onze inwoners hier momenteel volstrekt onvoldoende bij zijn betrokken. Ook zijn wij ons bewust van de taakstelling vanuit het rijk dat alle gemeenten hun (verplichte) bijdrage dienen te leveren in de alsmaar toenemende stroom aan vluchtelingen in ons land. Dorpsbelangen heeft burgerparticipatie als partij hoog in het vaandel staan en daar zouden wij, op de wijze waarop dit nu gaat, volledig aan voorbij gaan. Dit laatste wordt versterkt gezien de reacties op e-mail, social media en persoonlijke gesprekken met inwoners. Naar onze mening zouden wij hiermee zowel onze inwoners als de vluchtelingen ernstig tekort doen. Wij verzoeken het college om de geplande extra raadsvergadering op te schorten en eerst voldoende voorrang te bieden aan een goede, glasheldere informatievoorziening en burgerconsultatie."

CDA Ook het CDA vergaderde maandag over de kwestie. De leden spraken uit dat ze niet tegen opvang van vluchtelingen zijn ,,maar wel tegen de ondemocratische manier waarop het college van B en W Geldermalsen het AZC Geldermalsen op Hondsgemet wil doordrukken. Als democraten vinden wij dat we in goed overleg met de bevolking naar dit probleem moeten kijken en het huidige voorstel van B&W van tafel moet. Tevens vinden we dat de op te vangen aantallen voor Geldermalsen buiten proportie zijn en ook naar andere locaties gekeken moet worden. Uiteindelijk is haastige spoed zelden goed en ontstaat er nu een proces van verharding en tegenover elkaar komen te staan. Hier worden we allemaal de dupe van en dat moeten we niet willen".