• Ab Donker

UPDATE Gemeenteraad: 'Geen azc in Geldermalsen'

GELDERMALSEN ,,Een azc in de gemeente, ook in kleinere vorm, is voor de fracties geen optie." Zes van de zeven fracties in de Geldermalsense gemeenteraad lieten dit dinsdag in een gezamenlijke verklaring weten. Alleen D66 onderschreef deze boodschap niet. Volgens de SGP kan Geldermalsen ,,een discussie over de komst van een azc nu niet aan".

De afgelopen maanden heeft de gemeente Geldermalsen met veel van haar burgers gesproken. Tijdens deze gesprekken is hen onder andere gevraagd wat zij vinden van de opvang van vluchtelingen. De uitkomsten hiervan zijn door de gemeente verwerkt en zullen op 29 juni door de gemeenteraad worden besproken. De fracties van Dorpsbelangen, SGP, CDA, VVD, PVDA, Leefbaar Geldermalsen en Lijst van Vrouwerff schreven ruim voor deze vergadering samen een verklarring waarin zij hun standpunt en onderzoek uiteenzetten.

Zij schrijven: ,,Het was goed om actief met elkaar van gedachten te wisselen. Politici hebben ook veel gesproken met hun achterban. Daarnaast is ook veel sociale media gebruikt. Dit alles heeft belangrijke informatie opgeleverd. Op basis van al deze meningen, en de veel verwoorde zorgen over de politieke situaties, is de overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Geldermalsen van mening dat er geen draagvlak is voor grootschalige opvang. Een azc in de gemeente, ook in kleinere vorm, is voor de fracties geen optie. We kennen allemaal de voorgeschiedenis en realiseren ons dat er veel vertrouwen moet worden teruggewonnen. We spreken de wens en verwachting uit dat deze stap van de gemeenteraad een heldere stap is. Openheid, transparantie en glasheldere communicatie zijn essentieel."

De fracties stellen: ,,Zeer recent hebben wij vernomen dat er een concrete opdracht is voor de opvang van vluchtelingen in de Regio Rivierenland, Concreet betekent dit dat de Regio Rivierenland voor ongeveer 1.300 asielzoekers opvang in azc's dient te regelen. Voor Geldermalsen een taakstelling van ongeveer 120 mensen. Het COA wil geen kleinere centra dan 300 plaatsen. Daarom mogen de 10 gemeenten in Rivierenland samen voor passende locaties zorgen. Een gemeente kan bijvoorbeeld een andere gemeente met opvanglocatie steunen met inzet van personeel, kennis en/of middelen. De gemeenteraad wil zich bij dit initiatief aansluiten. De gemeenteraad wil recht doen aan de mening van onze inwoners en tegelijk onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. De gemeenteraad gaat op 29 juni in debat en wil die avond een heldere opdracht geven aan het college."

D66 ONDERTEKENT NIET De fractie van D66 heeft besloten de verklaring niet te ondertekenen. ,,Men neemt de inbreng van inwoners tijdens de dialooggesprekken absoluut niet serieus", aldus D66-fractievoorzitter Jan de Geus. Hij stelt dat er in de gesprekken met burgers wel degelijk ook velen waren die "iets wilden doen. En er gebeurt ook al veel. Maar ook dat wordt niet gehonoreerd".

,,Wij vinden het onbegrijpelijk dat de andere partijen deze conclusie trekken en betreuren het dat de noodzakelijke opvang van vluchtelingen nu afhankelijk wordt van wat andere gemeenten in Rivierenland doen, zonder dat Geldermalsen daar een wezenlijke bijdrage aan levert. Hieruit blijkt hoe kwetsbaar de lokale democratie is en wordt de indruk gewekt dat er voor geweld gezwicht is."

ALLEEN MAAR VERLIEZERS Lourens van Bruchem, fractievoorzitter van coalitiefractie SGP zegt dat het nu lijkt het alsof geweld gewonnen heeft, maar ,,dat is niet zo. Ik als gemeenteraadslid heb verloren, de gehele gemeente heeft verloren inclusief degenen die geweld hebben gebruikt. Er zijn alleen maar verliezers, absoluut geen winnaars."

,,Als partij met verantwoordelijkheid voor de gehele gemeente komen we tot de conclusie dat Geldermalsen een discussie over de komst van een azc nu niet aan kan. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid en willen op voorhand duidelijkheid geven. Er is in onze gemeente een verscheurd draagvlak. Hele gezinnen, families zijn verscheurd. Dit komt mede door het feit dat wij in december niet de juiste boodschap hebben kunnen overbrengen. Wij zijn niet aan communiceren toegekomen, al was het allemaal gepland."

,,Het bijzondere is dat heel veel fanatieke tegenstanders van een azc ook hulp willen bieden aan echte vluchtelingen, ook in Geldermalsen. Laat dat helder zijn. In Geldermalsen hebben we statushouders, laten we met allen die graag willen helpen, deze mensen een thuis geven. Daar hebben wij de inwoners van Geldermalsen bij nodig."

STATUSHOUDERS ,,We hebben geleerd van 16 december", stelt PvdA-fractievoorzitter Wim Timmermans. ,,Openheid, transparantie en glasheldere communicatie zijn essentieel. Daarom willen we als raad richting geven. Uit de verslagen die we tot nu toe hebben gekregen blijkt dat een azc in Geldermalsen domweg een gepasseerd station is. Wel is er groot draagvlak voor kleinschalige oplossingen. Daarover gaan wij als raad in debat. Het gaat ons met name over de opvang van statushouders. Wat mij betreft gaat het om een stevige inspanning, waarbij integratie voorop staat. Statushouders moeten zo snel mogelijk die azc's uit en mee kunnen gaan doen aan de maatschappij."

,,Om het vertrouwen terug te winnen moet de gemeente dan tegelijkertijd zorgen voor meer sociale huurwoningen, voor een betere communicatie en nog zo wat zaken. We hebben er, na overleg met alle fractievoorzitters, voor gekozen dit signaal vroegtijdig af te geven. Dat is helderder dan acht persverklaringen door acht partijen."

ACCEPTABELE OPLOSSING Dorpsbelangen heeft denkt volgens fractievoorzitter Ed Goossens met dit gezamenlijk bericht recht te doen aan alle inwoners, zowel voor- als tegenstanders. ,,Het vertrouwen heeft na 16 december een forse deuk opgelopen en het is zaak dat dit snel wordt hersteld. Zonder vertrouwen, geen draagvlak. Ons partijprincipe is altijd al geweest dat wij voor- en tegenstanders willen horen om een goed besluit te kunnen nemen en de gesprekken die nu hebben plaatsgevonden hadden naar onze mening ook voor 16 december moeten plaatsvinden. In ons persbericht van 15 december hebben wij niet voor niets het college verzocht om de raadsvergadering van 16 december af te blazen."

,,Dat door sommigen nu de indruk wordt gewekt dat de meerderheid van de raad is gezwicht voor geweld wijs ik van de hand. Geweld mag en zal het nooit winnen van vrijheid en democratie. Het gaat erom dat alle inwoners serieus genomen moeten worden en wij hun zorgen en angsten moeten wegnemen daar waar we kunnen, zeker op dit dossier. Een acceptabele oplossing voor Geldermalsen is het zoeken van samenwerking met buurgemeenten om kleinschalige opvang te realiseren."

,,De gemeenteraad is dus nu aan zet en niet ons college van B en W. Dit betekent dat wij op 29 juni gezamenlijk een heldere opdracht moeten formuleren zodat we na de zomer hierover een finale beslissing kunnen nemen."