• De Bloeiende Betuwe

    Rita Boer Rookhuiszen

Wens versnelling renovatie onderwijsgebouwen

GELDERMALSEN Het college legt de gemeenteraad een plan voor om voor Tricht en Buurmalsen samen een nieuwe school te bouwen. Andere oude schoolgebouwen in de gemeente worden fors gerenoveerd in het kader van een zogenaamde levensduurverlenging. Het plan is in de commissie Samenleving besproken. De commissie wil de renovatie versnellen.

door Wim Timmermans

Tot het jaar 2024 is er meer dan acht miljoen euro beschikbaar voor renovatie van scholen in Geldermalsen. Daarvoor heeft het college, in nauwe samenwerking met alle schoolbesturen, een concreet uitwerkingsplan gemaakt. Er wordt nieuwbouw van één school voor Buurmalsen en Tricht voorgesteld. Fluvium wil beide scholen laten fuseren. De oude schoolgebouwen uit 1955 worden vervangen door één nieuw gebouw met ruimte voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. De overige schoolgebouwen in de gemeente worden ingrijpend aangepast aan moderne onderwijseisen.

In de commissie werd kritiek geuit op het voorstel. Rutger van Stappershoef (DB) wilde een versnelling: „De energiekosten zijn nu zo hoog dat de formatie van scholen onder druk staat en dus de kwaliteit van het onderwijs." Johan Bulsink (SGP) steunde hem en wees erop dat de raad unaniem een motie duurzaamheid heeft aangenomen. Hij vroeg de wethouder om creatief op zoek te gaan naar geld voor een versnelling. Rita Boer Rookhuizen (D66) wees er nog eens op dat West Betuwe vanaf 2030 energieneutraal wil zijn. Ook waren er zorgen over de verkeersveiligheid van de nieuwe school in Buurmalsen of Tricht.

GEEN GELD Wethouder Niko Wiendels (CDA) gaf aan dat er geen geld was voor versnelling. Maar de opbrengst van de oude schoolgebouwen in Tricht en Buurmalsen vielen buiten het plan. Daar zag Johan Bulsink kansen. Maar Niko Wiendels gaf niet toe. Ook toen Rutger van Stappershoef expliciet vroeg om extra middelen hield Niko Wiendels voet bij stuk. Daarop vroeg Johan Bulsink (SGP) aan de vergadering te schorsen.

Resultaat was dat de commissieleden unaniem stelden dat ze wilden dat het college op zoek ging naar extra geld om de uitvoering te versnellen. Johan Bulsink: „Dit is belangrijk. Het mag wat kosten. U moet creatief kijken naar bestaande potjes."

Niko Wiendels was weifelend positief. Hij wacht een concrete opdracht in de gemeenteraad af.