• De drie burgemeesters van de fusiegemeenten

    Rita Boer Rookhuiszen

West Betuwe Beraad: nog geen inhoudelijke discussie 'Verbonden Partijen'

ASPEREN De aanwezige raadsfracties waren het er maandagavond in de vergadering van het West Betuwe Beraad unaniem over eens: het is te vroeg om nu al richtinggevende uitspraken te doen over de toekomstige relatie met de zogenaamde Verbonden Partijen.

Welke taken moeten we straks in eigen huis onderbrengen, op welke terreinen zoeken we samenwerking en welke werkzaamheden laten we helemaal buiten de deur door samenwerkingspartners uitvoeren? Het debat hierover richtte zich in het bijzonder op de Omgevingsdienst Rivierenland, de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe en de AVRI.

Naar de mening van het West Betuwe Beraad ontbrak er teveel inhoudelijk informatie om een helder en verantwoord standpunt te kunnen innemen. Daarnaast vroeg het zich af in hoeverre de door de Stuurgroep West Betuwe gepresenteerde voorstellen in de praktijk aansluiten bij de dienstverleningsvisie en het 'hostmanship' van de toekomstige organisatie. In de gevoerde discussie werd tenslotte ook uitvoerig stilgestaan bij de kritische opstelling van de Bijzondere Ondernemings Raad.

Afgesproken is dat de Stuurgroep een helder procesvoorstel uitwerkt en zorgt voor een bredere onderbouwing van haar voorstellen.