• Janus Visser/BDU

West Betuwe Beraad over onderzoek Verbonden Partijen en huisvesting

NEERIJNEN Maandag 22 januari komt het West Betuwe Beraad om 20.00 uur bijeen in het gemeentehuis van de gemeente Neerijnen, Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

De vergadering staat voor het grootste deel in het teken van een vervolg op een eerder gevoerde discussie over de vraag welke taken de toekomstige gemeente West Betuwe straks zelf moet uitvoeren en welke taken wellicht beter bij zogenaamde Verbonden Partijen (zoals AVRI, Omgevingsdienst Rivierenland en Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe) kunnen worden ondergebracht. Naar aanleiding van die discussie heeft het West Betuwe Beraad (WBB) besloten dat er aanvullend inhoudelijk onderzoek moet komen voordat definitief knopen kunnen worden doorgehakt. Het WBB wordt nu gevraagd in te stemmen met een hiervoor geformuleerde onderzoeksopdracht.

Het tweede belangrijke agendapunt gaat over de vraag waar en hoe de toekomstige ambtelijke organisatie gehuisvest moet worden. Hiervoor zijn verschillende scenario's onderzocht die via een presentatie nader worden toegelicht. Uit deze studie is een voorkeurscenario gekomen. Het WBB wordt voorgesteld om dit scenario nu verder uit te werken.

OPENBAAR De vergaderingen van het West Betuwe Beraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn dus van harte welkom! Data, tijdstippen, locaties en agenda's worden gepubliceerd in de drie gemeentelijke informatierubrieken en op www.gemeentewestbetuwe.nl Op deze website zijn ook de achterliggende stukken te vinden.

Belangstellenden/belanghebbenden kunnen in de vergadering van het West Betuwe Beraad inspreken over onderwerpen die op de agenda staan of andere onderwerpen die het West Betuwe Beraad betreffen.

Spreekrecht houdt in dat insprekers bij aanvang van de vergadering het woord kunnen voeren. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Per vergadering is maximaal 30 minuten spreektijd beschikbaar. Wie wil inspreken moet dit uiterlijk op de dag van de vergadering, vóór 12.00 uur, melden bij de raadsgriffier/secretaris van het West Betuwe Beraad, dhr. K.G. Steenbergen, liefst per email:

griffie@neerijnen.nl of telefonisch: 0418 - 656520