• De drie burgemeesters van de fusiegemeenten

    Rita Boer Rookhuiszen

West Betuwe Beraad over Verbonden Partijen

GELDERMALSEN Maandag 27 november komt het West Betuwe Beraad voor haar tweede vergadering bijeen in het gemeentehuis van de gemeente Lingewaal, Raadhuisstraat 3, Asperen. Om 20.00 start het formele gedeelte van deze avond met onder meer het aanwijzen van een waarnemend voorzitter en een plaatsvervangend griffier.

Vanaf 20.30 gaat het in een informele setting verder over de zogenaamde Verbonden Partijen die op dit moment al voor de afzonderlijke gemeenten in meer of mindere maten allerlei taken uitvoeren. Denk hierbij aan de Omgevingsdienst Rivierenland, de Afvalverwerking Rivierenland en de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe.

Waar het gaat om de uitvoering van gemeentelijke taken moet de toekomstige gemeente West Betuwe een keuze maken tussen 'zelf doen, samen doen of laten doen'. Van belang daarbij is een optimale verbinding van de gemeente met haar samenleving. Dat betekent dat de gemeente taken die de inwoner, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie direct raken, in eigen organisatie organiseert of uitvoert. Het stelt de gemeente in staat om snel te kunnen inspelen op onverwachte situaties en naar eigen inzicht de beste benadering te hanteren.

Het betekent ook dat de gemeente taken die niet direct de inwoner, ondernemer, (maatschappelijke) organisatie (of het bestuur) raken ook elders en in samenwerking met ketenpartners (tegen een goede kwaliteit en aanvaardbare kosten) kan uitvoeren of laten uitvoeren. De gemeente kan de zogenaamde back-office taken zelf slim organiseren zonder dat inwoners daar iets van merken.

Deze uitgangspunten hebben gevolgen voor de samenwerking van West Betuwe met Verbonden Partijen en andere partners en zorgen ervoor dat de gemeente zich opnieuw positioneert in de regio. De juridische, personele en financiële gevolgen van deze denkrichtingen worden nader in beeld gebracht.

Aan de hand van een presentatie krijgt het West Betuwe Beraad deze avond inzicht in het totaal aantal Verbonden Partijen waar de drie gemeenten nu werkzaamheden en uitvoeringstaken hebben ondergebracht, welke verplichtingen daaraan zijn verbonden en wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van andere keuzes op dit gebied. Na deze presentatie volgt een informeel rondetafelgesprek.

OPENBAAR De vergaderingen van het West Betuwe Beraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn dus van harte welkom. Data, tijdstippen, locaties en agenda's worden gepubliceerd in de drie gemeentelijke informatierubrieken en op www.gemeentewestbetuwe.nl