• Beoogde locatie van het zonnepark ten noorden van de Ridderslag bij Beesd

    Wim Timmermans

Zonnepark Beesd in ijskast

BEESD De plannen voor het zonnepark ten noorden van de Ridderslag in Beesd gaan voorlopig niet door.

door Wim Timmermans

Al in de loop van 2017 zegde het college van het toenmalige Geldermalsen medewerking toe aan een initiatief voor een zonnepark bij de Ridderslag in Beesd. Het gaat om een park van vier hectare, dat stroom kan opwekken voor 850 huishoudens.

Er ligt nog een aantal vergelijkbare initiatieven bij de gemeente. Maar die liggen stil. West Betuwe wil eerst een beleidskader opstellen. Daarin staat waar een zonnepark aan moet voldoen.

PILOT Vooruitlopend op dat nieuwe beleid is het zonnepark bij de Ridderslag een zogenaamde pilot. In een pilot doe je ervaring op met wat er komt kijken bij de plannen voor een zonnepark. Dat is nuttig bij het opstellen van het beleidskader.

Het college heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan voor het park bij Beesd aan te passen. Het park draagt bij aan de doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn. Er is een goede landschappelijke inpassing. En de twee enige ingediende zienswijzen zijn ingetrokken.

OMGEVING MEE LATEN DOEN Gerlach Velthoven sprak in namens 11Duurzaam. Hij vindt het van groot belang dat bij grootschalige energieprojecten, zoals zonneweiden en windmolens, „de omgeving mee kan profiteren." Dat kan door deel te nemen in een initiatief. Of door een deel van de opbrengst van het park in duurzame projecten in de omgeving te investeren". Daar is bij de planvorming voor het park geen rekening mee gehouden.

Hij gaf aan dat 11Duurzaam en de Vereniging tot het Behoud van het Lingelandschap dit hadden aangekaart bij de ontwikkelaar. En die had positief gereageerd. Beide organisaties kregen middelen om duurzaamheidsprojecten uit gaan voeren in Beesd en West Betuwe. Beide trokken daarop hun zienswijze in.

EERST BELEID Maar dat stond Frank Broedelet (VVD) niet aan. „Dat is verre van transparant." Hij stelde zich op het standpunt dat er eerst een gemeentelijk beleid moest komen voor zonne- en windparken. Het initiatief in Beesd moest daar op wachten. Vrijwel de hele raad volgde hem.

Daardoor moet het initiatief in Beesd wachten tot de gemeente haar kaders en randvoorwaarden heeft geformuleerd.