• Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland compenseert 225 medewerkers

Werkzaak Rivierenland en FNV hebben overeenstemming over een compensatie voor SW medewerkers die bij Werkzaak Rivierenland in 2014 een tijdelijk contract hadden en via een arbeidscontract bij de stichting Werkzaak Plus in dienst konden blijven ondanks Rijksbezuinigingen die destijds werden doorgevoerd. De 225 medewerkers vallen per 1-1-2018 onder de Cao Sociale Werkvoorziening (cao SW) en ontvangen met terugwerkende kracht een aanvulling op de eindejaarsuitkering die zij al ontvingen.

Eind 2017 was er veel te doen rond het SW bedrijf Alescon uit Zwolle en de arbeidscontractvorm die zij SW medewerkers bood via een uitzendbureau. In heel Nederland en ook in Rivierenland werd de vraag gesteld hoe andere SW bedrijven hiermee om zijn gegaan.

Werkzaak Rivierenland zette het in december 2017 op een rij en kon goed uitleggen hoe zij in 2014 haar keuzes maakte en daarbij het belang van de medewerkers als uitganspunt nam. Werkzaak sloot in 2014 met 225 mensen een arbeidsovereenkomst af waarbij deze mensen in dienst traden van de stichting Werkzaak plus. De situatie van Werkzaak week op een aantal belangrijke positieve punten voor de medewerkers ook af van de situatie bij Alescon.

Rijksbezuinigingen en besluit Werkzaak

De Rijksbezuinigingen in 2014 vormden bij LANDER (de voorganger van Werkzaak Rivierenland) de aanleiding om toen nog zoveel mogelijk mensen met een SW indicatie een baan onder de Wsw te blijven aanbieden. Dit was financieel gezien alleen realistisch door ze een arbeidsovereenkomst aan te bieden in de stichting LANDER Plus (nu de stichting Werkzaak Plus).

Beëindigen tijdelijke dienstverbanden voorkomen

Door het aanbieden van dit dienstverband is voorkomen dat tijdelijke dienstverbanden werden beëindigd. Ook kon LANDER destijds mensen die op de wachtlijst voor een SW arbeidsplaats stonden nog een arbeidsplaats bieden. Had LANDER dat niet gedaan dan zou voor deze mensen de Participatiewet met minder gunstige voorwaarden zijn gaan gelden.

Werkzaak overbrugt verschillen

Alescon besloot eind december om met de FNV een overeenkomst te sluiten nadat de kantonrechter een voor Alescon negatieve uitspraak had gedaan.

In de stroom van de landelijke aandacht ontstond verwarring en onduidelijkheid voor de 225 medewerkers die het betrof en de gemeenten waarvoor Werkzaak haar werk uitvoert. Dit leidt af van de doelen waar Werkzaak zich voor inzet. Reden voor Werkzaak om snel helderheid te scheppen in deze situatie. Werkzaak onderzocht afgelopen weken samen met de vakbond de mogelijkheden om de beperkte verschillen tussen de SW cao en de stichtingsovereenkomst te overbruggen. Beiden zijn hier naar tevredenheid uitgekomen. De afspraken die zijn gemaakt zijn:

De 225 SW medewerkers vallen per 1-1-2018 onder de cao SW. Circa 70 medewerkers zouden onder de cao SW ondertussen zijn ingeschaald in functieloon omdat ze 5 jaar in dienst zijn. Diegene die dit betreft zullen dan ook worden ingeschaald met terugwerkende kracht. Op individueel niveau betekent dit voor circa 12 mensen dat zij een hoger salaris moeten ontvangen dan het wettelijk minimum loon. Dit wordt nog nauwkeurig bepaald en vervolgens met terugwerkende kracht hersteld.

Met terugwerkende kracht betaalt Werkzaak de aanvulling op de eindejaarsuitkering uit. Het gaat om 0,75% van het jaarinkomen.

De seniorenregeling is een regeling die wel onder cao SW van toepassing is en niet bij de arbeidsvoorwaarden van Stichting Werkzaak. Ook hier kijkt Werkzaak naar de verschillen. 13 mensen hadden in de periode tussen 32-12-2014 en 31-12-2017 van deze regeling gebruik kunnen maken. Een regeling waarbij mensen minder uren konden gaan werken met in veel gevallen echter ook een verlaging van het salaris. Dit is een vrije keus voor de medewerker. Werkzaak biedt deze mensen een compensatieregeling in de vorm van extra uren verlof in de vorm van spaarverlof.

De cao SW kent een overwerkregeling, deze bestaat niet in de voorwaarden van stichting Werkzaak plus. Echter dit is niet tot nauwelijks aan de orde omdat Werkzaak overwerken vermijdt. Werkzaak de misgelopen bijdrage aan de vakbondscontributie en heeft toegezegd om mogelijk negatieve effecten van deze nabetaling voor zijn rekening te nemen.

De betreffende medewerkers zijn en worden per brief, informatiebijeenkomst en persoonlijke gesprekken geïnformeerd.